Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 26

NUMERA 26:1-26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gorere ia doko murinai, Lohiabada ese Mose bona Eleasara Arona ia hamaoroa, ia gwau,
2“Israela taudia edia bese ta ta ibounai do umui duahia, edia mauri lagani be 20 idia hanaia tatau ibounai, tuari totona do idia lao diba taudia ibounai do umui duahia.”
3Vadaeni Moaba ena tano palaka gabuna dekenai, Ioridane Sinavai ena badibadinai, Ieriko kahirakahira, Mose bona hahelagaia tauna Eleasara ese taunimanima idia hamaoroa, idia gwau,
4“Edia mauri lagani 20, bona 20 idia hanaia tatau ibounai do umui duahia, Lohiabada ese Mose ia oda henia hegeregerena.” Israela taudia, Aigupito dekena amo idia raka mai taudia be inai:
5Rubena be Iakobo ena natuna vara guna. Rubena ena natuna be Hanoka, Hanoka iduhu ia havaraia tauna, bona Palu, Palu iduhu ia havaraia tauna,
6bona Hesarona, Hesarona iduhu ia havaraia tauna, bona Karami, Karami iduhu ia havaraia tauna.
7Rubena ena natuna edia iduhu ibounai be unai, bona edia tatau ibounai be 43,730.
8Palu ena natuna ta be Eliaba.
9Eliaba ena natuna be Nemuele bona Datana bona Abirama. Inai Datana bona Abirama be Israela taudia orea ta ese idia abia hidi, vadaeni idia ruaosi bona Kora ese Mose bona Arona idia heai henia, bona idia ese danu Lohiabada idia heai henia.
10Ela bona tano ese iena uduna ia kehoa, bona idia ia hadonoa ore, idia bona Kora, bona Kora ena orea taudia, vadaeni idia ibounai idia mase. Unai neganai danu, lahi ese taunimanima 250 ia gabua mase. Inai be sisiba, bona matakani gauna, Israela taudia edia latanai.
11To Kora ena natuna tau be idia mase lasi.
12Simeona ena natuna, bona edia iduhu be inai: Nemuele, Nemuele iduhu ia havaraia tauna, bona Iamina, Iamina iduhu ia havaraia tauna, bona Iakini, Iakini iduhu ia havaraia tauna.
13Bona Sera, Sera iduhu ia havaraia tauna, bona Saulo, Saulo iduhu ia havaraia tauna.
14Simeona ena natuna edia iduhu ibounai be unai, bona edia tatau ibounai be 22,200.
15Gado ena natuna, bona edia iduhu be inai: Sepona, Sepona iduhu ia havaraia tauna, bona Hagi, Hagi iduhu ia havaraia tauna, bona Suni, Suni iduhu ia havaraia tauna.
16Bona Osini, Osini iduhu ia havaraia tauna, bona Eri, Eri iduhu ia havaraia tauna, bona Aroda, Aroda iduhu ia havaraia tauna,
17bona Areli, Areli iduhu ia havaraia tauna.
18Gado ena natuna edia iduhu ibounai be unai, bona edia tatau ibounai be 40,500.
19Iuda ena natuna rua, Ere bona Onana, be Kanana dekenai idia mase.
20Iuda ena natuna, bona edia iduhu be inai: Sela, Sela iduhu ia havaraia tauna, bona Perese, Perese iduhu ia havaraia tauna, bona Sera, Sera iduhu ia havaraia tauna.
21Perese ena natuna be Hesarona, Hesarona iduhu ia havaraia tauna, bona Hamulu, Hamulu iduhu ia havaraia tauna.
22Iuda ena natuna edia iduhu ibounai be unai, bona edia tatau ibounai be 76,500.
23Isakara ena natuna bona edia iduhu be inai: Tola, Tola iduhu ia havaraia tauna, bona Puva, Punu iduhu ia havaraia tauna,
24bona Iasubu, Iasubu iduhu ia havaraia tauna, bona Simarona, Simarona iduhu ia havaraia tauna.
25Isakara ena natuna edia iduhu ibounai be unai, bona edia tatau ibounai be 64,300.
26Sebuluno ena natuna bona edia iduhu be inai: Sereda, Sereda iduhu ia havaraia tauna, bona Elono, Elono iduhu ia havaraia tauna, bona Ialila, Ialila iduhu ia havaraia tauna.

Read NUMERA 26NUMERA 26
Compare NUMERA 26:1-26NUMERA 26:1-26