Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 25

NUMERA 25:9-18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9To unai hanaia gorere dikana ese Israela taudia ibounai 24,000 ia alaia mase vadaeni.
10Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
11“Pineha Eleasara, hahelagaia tauna Arona ena tubuna, ese lauegu badu be Israela taudia dekena amo ia abia lao. Pineha be, iena kudouna ia ura lasi momokani, Israela taudia ese dirava idauna ta do idia tomadiho henia, to lau sibona ia ura henia. Iena kara dainai, egu badu be ia keru lao, bona Israela taudia ibounai lau hamasea ore lasi.
12“Unai dainai Pineha do oi hamaoroa, lau ese gwauhamata ia dekenai lau karaia inai, noho hanaihanai doko lasi gwauhamata.
13Pineha bona iena tubuna taudia ibounai ese hahelagaia taudia edia dagi do idia dogoatao noho, ela bona nega ibounai. Badina be mai ena kudouna ibounai, ia ura lasi Israela taudia ese dirava idauna ta do idia tomadiho henia. Ia ura lau, Lohiabada sibona be edia Dirava, bona iena kara dainai, lau ese taunimanima edia dika lau gwauatao.”
14Unai Israela tauna, Midiana hahine danu ia gwadaia nega tamona tauna ena ladana be Simiri Salu, Simeona iduhu ena lohia ta.
15Unai Midiana hahine, ia gwadaia mase hahine, ena ladana be Kosobi Suru. Iena tamana Suru be iduhu ta ena lohia, Midiana dekenai.
16Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
17“Midiana taudia do umui tuari henia, bona do umui hisihisi henidia.
18Badina be idia ese Peoro ena dirava dekena amo umui idia koia dainai, idia ese umui idia hadikaia. Bona badina ta danu, be Kosobi, Midiana ena lohia natuna dainai. Kosobi be unai hahine, Pineha ese ia gwadaia mase, Israela taudia dekenai gorere dikana ia vara neganai.”

Read NUMERA 25NUMERA 25
Compare NUMERA 25:9-18NUMERA 25:9-18