Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 24

NUMERA 24:9-13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9Israela taudia be laiona bamona idia hekure hegaegae noho. Idia laga-ani noho, laiona hahine bamona. Daika ese idia do ia hanogaia? Israela do idia hanamoa taudia, ese namo do idia davaria. To Israela do idia hadikaia taudia, ese dika do idia davaria.”
10Balaki be Balama dekenai ia badu dikadika. Iena imana ruaosi ia hakapua, ia gwau henia, ia gwau, “Lau ese oi lau boiria, lau dekenai idia dagedage taudia do oi hadikaia totona. To oi ese nega toi oi hanamodia vadaeni.
11Harihari oi giroa lou haraga, oiemu gabu do oi lao. Guna lau gwau davana namona oi dekenai do lau henia. To Lohiabada ese oiemu dala ia koua dainai, davana do oi abia lasi.”
12Vadaeni Balama ese Balaki dekenai ia haere, ia gwau, “Oiemu hesiai taudia dekenai lau hamaoroa, ani, lau gwau,
13‘Bema Balaki ese iena ruma badana mai ena siliva bona golo ibounai lau dekenai ia henia gwauraia, to Lohiabada ena oda lau utua diba lasi. Lau sibona lauegu ura dekenai kara ta, namo o dika, lau karaia diba lasi. To Lohiabada ena hereva sibona lau gwauraia diba.’

Read NUMERA 24NUMERA 24
Compare NUMERA 24:9-13NUMERA 24:9-13