Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 23

NUMERA 23:3-7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3Vadaeni Balama ese Balaki ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu boubou gabua patana ena badibadinai do oi gini. Lau be do lau lao, sedira Lohiabada be lau dekenai do ia mai o lasi, vadaeni lau dekenai ia hereva gauna be oi dekenai do lau hamaoroa.” Vadaeni Balama be ororo ta dekenai ia daekau lao.
4Dirava be Balama danu ia hedavari. Dirava dekenai Balama ia gwau, “Boubou patadia 7 lau haginia vadaeni, bona boromakau tau ta bona mamoe tau ta unai boubou patana ta ta dekenai lau gabua vadaeni.”
5Vadaeni Lohiabada ese Balama do ia gwauraia herevadia ia henia, ia gwau, “Do oi giroa lou Balaki dekenai, bona inai hereva do oi hamaoroa.”
6Unai dainai Balama ia giroa lou, bona Balaki ia davaria, iena boubou gabua patana badibadinai ia gini, iena lohia taudia ibounai danu.
7Vadaeni Balama be ia haroro, ia gwau, “Balaki ese Arama dekena amo lau ia boiria, Moaba ena king ese dina daekau kahana, ena ororodia dekena amo lau ia boiria. Ia gwau, ‘Oi mai, Iakobo do oi hadikaia. Oi mai, oiemu uduna dekena amo, Israela taudia do oi hereva dika henia.’

Read NUMERA 23NUMERA 23
Compare NUMERA 23:3-7NUMERA 23:3-7