Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 23

NUMERA 23:20-27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
20Ia oda vadaeni lau be hanamoa hereva do lau gwauraia, Israela taudia idia edia latanai. Dirava ese unai taudia ia hanamoa, be lau ese lau haidaua diba lasi.
21Dika ta Iakobo dekenai lau itaia lasi. Kerere ta Israela dekenai do lau siaia lasi. Lohiabada, idia edia Dirava, be idia danu ia noho. Ia be idia edia King, bona inai bamona idia gwauraia hedinarai noho.
22Dirava ese Aigupito dekena amo, Israela taudia ia hakaua. Idia edia goada be uda boromakau edia goada bamona.
23Meamea karadia be goada lasi Iakobo dekenai, bona babalau karadia ese, Israela taudia idia hadikaia diba lasi. Harihari taunimanima ese Israela do idia herevalaia inai bamona: Dirava ese inai bese ia durua bada be hoa gauna, ani?
24Israela besena be laiona hahine bamona ia toreisi noho. Inai bese be laiona bamona ia gini noho. Do ia hekure lasi ela bona ia alaia mase gaudia, edia vamuna ia ania ore, bona edia rarana do ia inua.”
25Vadaeni Balaki ese Balama dekenai ia hereva goada, ia gwau, “Do oi hanamodia lasi, bona hadikadia lasi.”
26To Balama ese Balaki dekenai ia haere, ia gwau, “Oi lau hamaoroa vadaeni, ani? Lau gwau, ‘Lohiabada ese lau dekenai ia hamaoroa gaudia sibona be do lau karaia.’ ”
27Vadaeni Balaki ese Balama dekenai ia hereva, ia gwau, “Oi mai, gabu idauna ta dekenai ita lao, sedira unai gabu dekenai Dirava do ia ura unai bese oiemu uduna dekena amo do oi hadikaia.”

Read NUMERA 23NUMERA 23
Compare NUMERA 23:20-27NUMERA 23:20-27