Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 23

NUMERA 23:18-30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
18Vadaeni Balama ese inai peroveta hereva ia gwauraia: “Balaki e, oi toreisi, oi kamonai, Siporo ena natuna e, lau dekenai oi kamonai.
19Dirava be taunimanima bamona lasi, mai ena koikoi lasi, Dirava be taunimanima ena natuna bamona lasi, mai ena laloa rua lasi. Dirava ia hereva vadaeni gauna, be do ia karaia lasi, a? Dirava ia gwauhamata neganai, iena gwauhamata do ia hamomokania lasi, a?
20Ia oda vadaeni lau be hanamoa hereva do lau gwauraia, Israela taudia idia edia latanai. Dirava ese unai taudia ia hanamoa, be lau ese lau haidaua diba lasi.
21Dika ta Iakobo dekenai lau itaia lasi. Kerere ta Israela dekenai do lau siaia lasi. Lohiabada, idia edia Dirava, be idia danu ia noho. Ia be idia edia King, bona inai bamona idia gwauraia hedinarai noho.
22Dirava ese Aigupito dekena amo, Israela taudia ia hakaua. Idia edia goada be uda boromakau edia goada bamona.
23Meamea karadia be goada lasi Iakobo dekenai, bona babalau karadia ese, Israela taudia idia hadikaia diba lasi. Harihari taunimanima ese Israela do idia herevalaia inai bamona: Dirava ese inai bese ia durua bada be hoa gauna, ani?
24Israela besena be laiona hahine bamona ia toreisi noho. Inai bese be laiona bamona ia gini noho. Do ia hekure lasi ela bona ia alaia mase gaudia, edia vamuna ia ania ore, bona edia rarana do ia inua.”
25Vadaeni Balaki ese Balama dekenai ia hereva goada, ia gwau, “Do oi hanamodia lasi, bona hadikadia lasi.”
26To Balama ese Balaki dekenai ia haere, ia gwau, “Oi lau hamaoroa vadaeni, ani? Lau gwau, ‘Lohiabada ese lau dekenai ia hamaoroa gaudia sibona be do lau karaia.’ ”
27Vadaeni Balaki ese Balama dekenai ia hereva, ia gwau, “Oi mai, gabu idauna ta dekenai ita lao, sedira unai gabu dekenai Dirava do ia ura unai bese oiemu uduna dekena amo do oi hadikaia.”
28Bona Balaki ese Balama ia abia lao, idia ruaosi be Peoro Ororo ena ataiai dekenai idia daekau lao. Unai gabu dekena amo taunimanima noho lasi tano idia itaia.
29Balama ia gwau, “Boubou patadia 7 iniseni do oi karaia. Bona boromakau tau 7, bona mamoe tau 7 do oi abia hegaegae.”
30Balaki ese Balama ena hereva hegeregerena ia karaia. Bona boromakau tau ta, bona mamoe tau ta be boubou patana ta ta dekenai ia gabua.

Read NUMERA 23NUMERA 23
Compare NUMERA 23:18-30NUMERA 23:18-30