Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 23

NUMERA 23:1-12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Balama ese Balaki ia hamaoroa, ia gwau, “Boubou patadia 7 do oi haginia iniseni, boromakau tau 7 bona mamoe tau 7 danu do oi abia hegaegae.”
2Balaki ese Balama ena hereva hegeregere ia karaia. Vadaeni Balaki bona Balama ese boubou patadia ta ta ibounai latanai boromakau tau ta bona mamoe tau ta idia gabua.
3Vadaeni Balama ese Balaki ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu boubou gabua patana ena badibadinai do oi gini. Lau be do lau lao, sedira Lohiabada be lau dekenai do ia mai o lasi, vadaeni lau dekenai ia hereva gauna be oi dekenai do lau hamaoroa.” Vadaeni Balama be ororo ta dekenai ia daekau lao.
4Dirava be Balama danu ia hedavari. Dirava dekenai Balama ia gwau, “Boubou patadia 7 lau haginia vadaeni, bona boromakau tau ta bona mamoe tau ta unai boubou patana ta ta dekenai lau gabua vadaeni.”
5Vadaeni Lohiabada ese Balama do ia gwauraia herevadia ia henia, ia gwau, “Do oi giroa lou Balaki dekenai, bona inai hereva do oi hamaoroa.”
6Unai dainai Balama ia giroa lou, bona Balaki ia davaria, iena boubou gabua patana badibadinai ia gini, iena lohia taudia ibounai danu.
7Vadaeni Balama be ia haroro, ia gwau, “Balaki ese Arama dekena amo lau ia boiria, Moaba ena king ese dina daekau kahana, ena ororodia dekena amo lau ia boiria. Ia gwau, ‘Oi mai, Iakobo do oi hadikaia. Oi mai, oiemu uduna dekena amo, Israela taudia do oi hereva dika henia.’
8To Dirava ia hadikaia lasi taudia, be edena bamona lau hadikaia diba? Dirava ese ia hereva dika henia lasi taudia, be edena bamona do lau hereva dika henia?
9Nadi hagahaga dekena amo lau itadia. Ororo dekena amo lau itadia noho. Unai bese be sibona ia noho besena. Unai bese taudia idia diba, edia bese sibona be namo, bese idauidau bamona lasi.
10“Iakobo ena tubuna taudia, idia be momo herea, kahu bamona, duahia diba lasi. Israela orea ena kahana ta be daika ese ia duahia diba? Kara maoromaoro taudia edia mase bamona lau mase be namo. Lau ura lauegu mauri dokona, be edia mauri dokona hegeregere.”
11Vadaeni Balaki ese Balama ia gwau henia, ia gwau, “Lau dekenai edena bamona oi karaia? Lau idia dagedage henia taudia do oi hadikaia totona oi lau boiria. To oi ese oiemu uduna dekena amo oi hanamodia vadaeni.”
12To Balama ia haere, ia gwau, “Lohiabada ese lau ia hamaoroa herevadia sibona lau gwauraia diba, ani?”

Read NUMERA 23NUMERA 23
Compare NUMERA 23:1-12NUMERA 23:1-12