Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 22

NUMERA 22:5-39

Help us?
Click on verse(s) to share them!
5ese iena hesiai taudia ia siaia, Balama Beoro do idia abia mai totona. Balama Beoro be Petoro dekenai, Euperate Sinavai ena badibadinai, Amawa tano dekenai ia noho. Hesiai taudia idia gwau, “Balaki be inai bamona ia gwau, ‘Bese ta Aigupito dekena amo idia mai vadaeni, idia be momo herea, tano ibounai idia koua, bona lauegu tano ena badibadinai idia kamepa noho.
6Mani emu kara do oi mai, inai bese be oiemu meamea dekena amo do oi hadikaia, badina be edia goada ese lauegu bese ena goada ia hereaia. Bema oi hadikadia neganai, sedira lauegu bese ese idia do ia halusia diba, bona aiemai tano dekena amo do ai luludia diba. Badina be, lau diba oi ese oi hanamoa taudia idia namo, to oi ese oi hadikaia taudia do idia dika.’ ”
7Unai dainai Moaba bona Midiana gunalaia taudia ese unai meamea ena davana idia abia lao. Idia lao Balama dekenai, bona Balaki ena hereva idia hamaoroa.
8Balama ia haere, ia gwau, “Hari hanuaboi iniseni do umui mahuta, bona Lohiabada ena hereva lau dekenai be kerukeru umui dekenai do lau hamaoroa.” Vadaeni Moaba gunalaia taudia be Balama dekenai idia noho.
9Vadaeni Dirava be Balama dekenai ia mai, ia gwau, “Inai oi dekenai idia noho taudia be daika?”
10Balama ese Dirava dekenai ia haere, ia gwau, “Balaki Siporo, Moaba ena king ese lau dekenai idia ia siaia mai. Idia gwau,
11‘Bese ta Aigupito dekena amo idia mai vadaeni, be momo herea, bona tano ibounai idia koua noho. Balaki ia ura meamea dekenai unai bese do lau hadikaia, ia ese idia do ia lulua lao totona.’ ”
12Dirava ese Balama dekenai ia hamaoroa, ia gwau, “Inai Moaba bona Midiana taudia danu do oi lao lasi, bona unai Israela besena do oi hadikaia lasi, badina be lau ese Israela lau hanamoa vadaeni.”
13Daba neganai Balama ia toreisi, Balaki ena hesiai taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Emui tano dekenai do umui giroa lou, badina be Lohiabada ese lauegu dala ia koua, ia gwau umui danu do lau lao lasi.”
14Vadaeni Balaki dekenai idia giroa lou, idia gwau, “Balama be ia kamonai henia lasi, ai danu ia mai lasi.”
15Vadaeni kerukeru Balaki ese lohia taudia ma haida ia siaia, ia siaia guna taudia be momo lasi bona dagi maragi taudia sibona. To hari ia siaia taudia be momo, bona idia be dagi bada taudia.
16Idia be Balama dekenai idia lao, idia gwau, “Balaki be inai bamona ia gwau, ‘Mani emu kara, lau dekenai oi mai, oiemu dala ia koua gauna do oi laloa lasi.
17Badina lau ese davana namo herea oi dekenai do lau henia, bona lau dekenai oi hereva gauna be do lau karaia. Mani oi mai, bona unai bese Israela do oi hadikaia, lauegu noinoi dainai.’ ”
18To Balama ese Balaki ena hesiai taudia dekenai ia haere, ia gwau, “Bema Balaki ese iena ruma badana mai ena siliva bona golo ibounai lau do ia henia gwauraia, to Lohiabada, lauegu Dirava, ena oda do lau utua diba lasi. Iena oda be lau hamaragia bona habadaia diba lasi danu.
19To hari hanuaboi mani iniseni do umui mahuta, hesiai taudia gunadia bamona. Unai neganai Lohiabada ena hereva lau dekenai do lau diba.”
20Unai hanuaboi Dirava be Balama dekenai ia mai, ia gwau, “Inai taudia be oi idia boiria totona idia mai vadaeni. Vadaeni, oi toreisi, idia danu oi lao, to lau ese oi dekenai lau hamaoroa gauna sibona do oi karaia.”
21Unai dainai Balama be kerukeru dabai ia toreisi, iena doniki ia abia hegaegae, Moaba lohia taudia danu ia lao.
22To Balama ia lao dainai, Dirava be ia badu, bona Lohiabada ena aneru ta be dala dekenai ia gini, Balama do ia koua totona. Balama be iena doniki dekenai ia guia, bona iena hesiai taudia rua be ia danu idia lao noho.
23Inai doniki ese Lohiabada ena aneru ia itaia, dala dekenai ia gini, mai ena tuari kaia iena imana dekenai. Vadaeni doniki be dala dekena amo ia raka siri, rei dekenai. To Balama ese doniki ia botaia, dala dekenai ma do ia lao totona.
24Vadaeni Lohiabada ena aneru be dala ia maragi gabuna dekenai ia gini. Unai dala be vain idia tubu umadia rua edia huanai, bona unai dala kahana kahana dekenai be nadi magudia.
25Doniki ese Lohiabada ena aneru ma ia itaia, vadaeni ia raka siri, magu badibadinai ia raka. Bona Balama ena aena be magu nadidia dekenai ia botaia, ia bero. Vadaeni Balama ese doniki ia botaia lou.
26Unai neganai Lohiabada ena aneru ma vaira dekenai ia lao, dala ia maragi herea gabuna dekenai ia gini, idiba bona lauri kahana be raka siri dala lasi.
27Doniki ese Lohiabada ena aneru ma ia itaia, vadaeni doniki be tano dekenai ia hekure diho, Balama henunai. Balama be ia badu dikadika, bona iena au dekena amo doniki ia dadabaia.
28Vadaeni Lohiabada ese doniki ena uduna ia kehoa, bona ia ese Balama dekenai ia hereva, ia gwau, “Lau be dahaka lau karaia oi dekenai, to oi ese lau oi botaia nega toi?”
29Balama ese doniki dekenai ia haere, ia gwau, “Oi ese kavakava tauna bamona lau oi halaoa. Bona bema lauegu imana dekenai tuari kaia ia noho neganai, oi do lau alaia mase.”
30Doniki ese Balama dekenai ma ia hereva, ia gwau, “Lau be oiemu doniki, ani? Oiemu mauri dinadia ibounai lauegu doruna dekenai oi loaloa vadaeni, ani? Lau be nega ta inai bamona lau karaia, a?” Balama ia gwau, “Lasi.”
31Unai neganai Lohiabada ese Balama ena matana ia kehoa, vadaeni Balama ese Lohiabada ena aneru ia itaia dala dekenai, iena imana dekenai be tuari kaia ia noho. Vadaeni Balama be ia tui diho, bona iena vairana be tano dekenai ia atoa.
32Lohiabada ena aneru ese ia nanadaia, ia gwau, “Badina dahaka oiemu doniki nega toi oi botaia? Oi itaia, lau be oi koua totona inai gabu dekenai lau gini, badina be oiemu kara be dika lauegu vairana dekenai.
33Doniki ese lau ia itaia, bona nega toi lau dekena amo ia raka siri. Bema ia raka siri lasi neganai, lau ese oi do lau alaia mase, to ia do lau hamauria.”
34Balama ese Lohiabada ena aneru dekenai ia haere, ia gwau, “Lau be lau kerere, badina lau diba lasi oi be dala dekenai oi gini, lauegu dala oi koua. To bema oi laloa inai laolao be dika, lau be do lau giroa lou.”
35Lohiabada ena aneru ese Balama ia hamaoroa, ia gwau, “Idia danu do oi lao, to lau ese oi dekenai lau hamaoroa hereva sibona do oi gwauraia.” Vadaeni Balama be Balaki ena lohia taudia danu ia lao.
36Balaki be ia kamonai Balama ia mai noho, vadaeni ia be Moaba ena hanua ta ladana Ara dekenai ia lao, Balama danu ia hedavari totona. Ara be Aranona Sinavai ena badibadinai ia noho, Moaba ena tano hetoa gabuna dekenai.
37Balaki ese Balama dekenai ia hereva, ia gwau, “Hesiai taudia lau siaia, oi boiria totona, ani? Badina dahaka lau oi kamonai henia lasi? Lau ese oi lau hanamoa diba lasi, a?”
38Balama ese Balaki dekenai ia haere, ia gwau, “Lau mai vadaeni, ani? To lau be siahu lasi hereva ta do lau gwauraia. Dirava ese lau dekenai ia hamaoroa hereva sibona lau gwauraia diba.”
39Vadaeni Balama be Balaki danu ia lao, Kiriata Husoto hanua dekenai idia ginidae.

Read NUMERA 22NUMERA 22
Compare NUMERA 22:5-39NUMERA 22:5-39