Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 22

NUMERA 22:30-36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
30Doniki ese Balama dekenai ma ia hereva, ia gwau, “Lau be oiemu doniki, ani? Oiemu mauri dinadia ibounai lauegu doruna dekenai oi loaloa vadaeni, ani? Lau be nega ta inai bamona lau karaia, a?” Balama ia gwau, “Lasi.”
31Unai neganai Lohiabada ese Balama ena matana ia kehoa, vadaeni Balama ese Lohiabada ena aneru ia itaia dala dekenai, iena imana dekenai be tuari kaia ia noho. Vadaeni Balama be ia tui diho, bona iena vairana be tano dekenai ia atoa.
32Lohiabada ena aneru ese ia nanadaia, ia gwau, “Badina dahaka oiemu doniki nega toi oi botaia? Oi itaia, lau be oi koua totona inai gabu dekenai lau gini, badina be oiemu kara be dika lauegu vairana dekenai.
33Doniki ese lau ia itaia, bona nega toi lau dekena amo ia raka siri. Bema ia raka siri lasi neganai, lau ese oi do lau alaia mase, to ia do lau hamauria.”
34Balama ese Lohiabada ena aneru dekenai ia haere, ia gwau, “Lau be lau kerere, badina lau diba lasi oi be dala dekenai oi gini, lauegu dala oi koua. To bema oi laloa inai laolao be dika, lau be do lau giroa lou.”
35Lohiabada ena aneru ese Balama ia hamaoroa, ia gwau, “Idia danu do oi lao, to lau ese oi dekenai lau hamaoroa hereva sibona do oi gwauraia.” Vadaeni Balama be Balaki ena lohia taudia danu ia lao.
36Balaki be ia kamonai Balama ia mai noho, vadaeni ia be Moaba ena hanua ta ladana Ara dekenai ia lao, Balama danu ia hedavari totona. Ara be Aranona Sinavai ena badibadinai ia noho, Moaba ena tano hetoa gabuna dekenai.

Read NUMERA 22NUMERA 22
Compare NUMERA 22:30-36NUMERA 22:30-36