Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 22

NUMERA 22:3-11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3Vadaeni ia bona Moaba taudia ibounai idia gari bada herea.
4Moaba taudia ese Midiana gunalaia taudia idia hamaoroa, idia gwau, “Inai taunimanima momo herea ese gabu ibounai do idia hadikaia ore, boromakau ese rei ia ania ore bamona.” Unai dainai Moaba ena king, Balaki Siporo,
5ese iena hesiai taudia ia siaia, Balama Beoro do idia abia mai totona. Balama Beoro be Petoro dekenai, Euperate Sinavai ena badibadinai, Amawa tano dekenai ia noho. Hesiai taudia idia gwau, “Balaki be inai bamona ia gwau, ‘Bese ta Aigupito dekena amo idia mai vadaeni, idia be momo herea, tano ibounai idia koua, bona lauegu tano ena badibadinai idia kamepa noho.
6Mani emu kara do oi mai, inai bese be oiemu meamea dekena amo do oi hadikaia, badina be edia goada ese lauegu bese ena goada ia hereaia. Bema oi hadikadia neganai, sedira lauegu bese ese idia do ia halusia diba, bona aiemai tano dekena amo do ai luludia diba. Badina be, lau diba oi ese oi hanamoa taudia idia namo, to oi ese oi hadikaia taudia do idia dika.’ ”
7Unai dainai Moaba bona Midiana gunalaia taudia ese unai meamea ena davana idia abia lao. Idia lao Balama dekenai, bona Balaki ena hereva idia hamaoroa.
8Balama ia haere, ia gwau, “Hari hanuaboi iniseni do umui mahuta, bona Lohiabada ena hereva lau dekenai be kerukeru umui dekenai do lau hamaoroa.” Vadaeni Moaba gunalaia taudia be Balama dekenai idia noho.
9Vadaeni Dirava be Balama dekenai ia mai, ia gwau, “Inai oi dekenai idia noho taudia be daika?”
10Balama ese Dirava dekenai ia haere, ia gwau, “Balaki Siporo, Moaba ena king ese lau dekenai idia ia siaia mai. Idia gwau,
11‘Bese ta Aigupito dekena amo idia mai vadaeni, be momo herea, bona tano ibounai idia koua noho. Balaki ia ura meamea dekenai unai bese do lau hadikaia, ia ese idia do ia lulua lao totona.’ ”

Read NUMERA 22NUMERA 22
Compare NUMERA 22:3-11NUMERA 22:3-11