Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 22

NUMERA 22:28-32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
28Vadaeni Lohiabada ese doniki ena uduna ia kehoa, bona ia ese Balama dekenai ia hereva, ia gwau, “Lau be dahaka lau karaia oi dekenai, to oi ese lau oi botaia nega toi?”
29Balama ese doniki dekenai ia haere, ia gwau, “Oi ese kavakava tauna bamona lau oi halaoa. Bona bema lauegu imana dekenai tuari kaia ia noho neganai, oi do lau alaia mase.”
30Doniki ese Balama dekenai ma ia hereva, ia gwau, “Lau be oiemu doniki, ani? Oiemu mauri dinadia ibounai lauegu doruna dekenai oi loaloa vadaeni, ani? Lau be nega ta inai bamona lau karaia, a?” Balama ia gwau, “Lasi.”
31Unai neganai Lohiabada ese Balama ena matana ia kehoa, vadaeni Balama ese Lohiabada ena aneru ia itaia dala dekenai, iena imana dekenai be tuari kaia ia noho. Vadaeni Balama be ia tui diho, bona iena vairana be tano dekenai ia atoa.
32Lohiabada ena aneru ese ia nanadaia, ia gwau, “Badina dahaka oiemu doniki nega toi oi botaia? Oi itaia, lau be oi koua totona inai gabu dekenai lau gini, badina be oiemu kara be dika lauegu vairana dekenai.

Read NUMERA 22NUMERA 22
Compare NUMERA 22:28-32NUMERA 22:28-32