Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 22

NUMERA 22:23-30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
23Inai doniki ese Lohiabada ena aneru ia itaia, dala dekenai ia gini, mai ena tuari kaia iena imana dekenai. Vadaeni doniki be dala dekena amo ia raka siri, rei dekenai. To Balama ese doniki ia botaia, dala dekenai ma do ia lao totona.
24Vadaeni Lohiabada ena aneru be dala ia maragi gabuna dekenai ia gini. Unai dala be vain idia tubu umadia rua edia huanai, bona unai dala kahana kahana dekenai be nadi magudia.
25Doniki ese Lohiabada ena aneru ma ia itaia, vadaeni ia raka siri, magu badibadinai ia raka. Bona Balama ena aena be magu nadidia dekenai ia botaia, ia bero. Vadaeni Balama ese doniki ia botaia lou.
26Unai neganai Lohiabada ena aneru ma vaira dekenai ia lao, dala ia maragi herea gabuna dekenai ia gini, idiba bona lauri kahana be raka siri dala lasi.
27Doniki ese Lohiabada ena aneru ma ia itaia, vadaeni doniki be tano dekenai ia hekure diho, Balama henunai. Balama be ia badu dikadika, bona iena au dekena amo doniki ia dadabaia.
28Vadaeni Lohiabada ese doniki ena uduna ia kehoa, bona ia ese Balama dekenai ia hereva, ia gwau, “Lau be dahaka lau karaia oi dekenai, to oi ese lau oi botaia nega toi?”
29Balama ese doniki dekenai ia haere, ia gwau, “Oi ese kavakava tauna bamona lau oi halaoa. Bona bema lauegu imana dekenai tuari kaia ia noho neganai, oi do lau alaia mase.”
30Doniki ese Balama dekenai ma ia hereva, ia gwau, “Lau be oiemu doniki, ani? Oiemu mauri dinadia ibounai lauegu doruna dekenai oi loaloa vadaeni, ani? Lau be nega ta inai bamona lau karaia, a?” Balama ia gwau, “Lasi.”

Read NUMERA 22NUMERA 22
Compare NUMERA 22:23-30NUMERA 22:23-30