Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 21

NUMERA 21:9-31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
9Unai dainai Mose ese gaigai ena laulauna ta auri labora dekena amo ia karaia, bona au tubua ena dorinai dekenai ia kokoa. Vadaeni gaigai ese ia koria taudia bema unai gaigai ena laulau ataiai idia itaia noho neganai, idia mauri momokani.
10Israela taudia be ma idia raka lao, bona Oboto dekenai idia kamepa.
11Oboto dekena amo idia toreisi, vadaeni hanua gunana ta, ia dika vadaeni, ladana Abarimi dekenai idia kamepa, taunimanima noho lasi tano dekenai. Unai taunimanima lasi tano be Moaba kahirakahira, Moaba ena dina ia daekau kahanai.
12Ma Israela taudia idia toreisi, Seredi ena koura dekenai idia kamepa.
13Seredi dekena amo idia toreisi, idia lao ela bona Aranona Sinavai unai kahana dekenai idia kamepa. Unai be taunimanima idia noho lasi tano, Amoro taudia edia tano hetoana dekenai. Unai Aranona Sinavai be Moaba bona Amoro taudia edia tano hetoana.
14Unai dainai Lohiabada ena tuari buka lalonai inai bamona hereva idia torea vadaeni: “Wahebe hanua, Supa kahanai, bona Aranona Sinavai ena koura dekenai.
15Koura ena hekei tanona, ia lao bona Ara hanua ena noho gabuna, bona Moaba ena tano hetoana.”
16Aranona Sinavai dekena amo idia toreisi, bona gabu ta ladana Bere dekenai idia lao. Unai be ranu guri gabuna. Inai gabu dekenai Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Taunimanima do oi haboua mai, bona lau ese ranu idia dekenai do lau henia.”
17Vadaeni Israela taudia ese inai ane idia abia: “Ranu e, do oi lohilohi daekau! Ane do ita abia!
18Bese ena gunalaia taudia ese ranu guri idia geia, bese ena lohia taudia ese ranu guri idia hadobua.” Unai neganai Israela taudia ese taunimanima idia noho lasi tano idia rakatania, idia raka lao ela bona gabu ta ladana Matana.
19Matana dekena amo idia raka ela bona Nahaliele, bona Nahaliele dekena amo ela bona Bamoto.
20Bamoto dekena amo idia raka lao, ela bona koura ta Moaba taudia edia tano dekenai. Inai koura be Pisiga Ororo ena henuna kahanai, bona unai gabu dekena amo Pisiga ena tano kaukau idia itaia diba.
21Unai neganai Israela taudia ese hesiai taudia idia siaia, Sihona, Amoro ena king dekenai idia hereva, idia gwau,
22“Mani emu kara, oiemu tano do ai raka hanaia. Ai be do ai raka siri lasi, uma dekenai o vain audia dekenai do ai raka vareai lasi, ranu guri edia ranu danu do ai inua lasi. To emui basileia dala dekenai sibona do ai raka, ela bona oiemu tano do ai rakatania.”
23To Sihona ese Israela taudia ia koua, ia gwau iena tano dekenai do idia raka hanaia lasi. Vadaeni Sihona ese iena tuari orea ibounai ia haboua, bona tano kaukau gabuna ladana Iahasa dekenai ia ese Israela taudia ia tuari henia.
24To Israela taudia ese tuari kaia dekena amo Sihona idia alaia mase, bona iena tano ibounai Aranona Sinavai dekena amo ela bona Iaboka Sinavai idia abia. To Amono taudia edia tano hetoana idia hanaia lasi, badina be Amono taudia ese edia tano hetoana idia gimaia auka masemase.
25Vadaeni Israela taudia ese Amoro taudia edia hanua ibounai idia abia, bona idia be Hesebona bona Amoro hanua maragidia ibounai dekenai idia noho.
26Badina Hesebona be Sihona, Amoro ena king, ena hanua. Gunaguna Sihona ese Moaba ena king gunana ia tuari henia, bona Moaba ena tano ibounai ia abia, ela bona Aranona Sinavai.
27Unai dainai Israela ane karaia taudia ese inai ane idia abia: “Hesebona dekenai umui mai. Ia be king Sihona ena hanua! Namona be ita ese inai hanua do ita haginia lou.
28Badina be gunaguna Hesebona dekena amo, King Sihona ena tuari taudia idia raka lao, lahi ia hururu bada bamona. Inai lahi ese Moaba ena hanua badana, Ara, ia hadikaia ore, bona Aranona Ororo ena tano ia ania ore.
29Moaba taudia e, emui noho be dika! Kemoso dirava dekenai umui tomadiho henia taudia e, emui noho mauri dalana be ia ore vadaeni. Emui dirava ese umui ia durua lasi, unai dainai emui tatau ibounai idia heau boio, bona emui hahine be Amoro king Sihona, ese ia abia mauri.
30To hari ita ese Amoro taudia ita halusia vadaeni. Hesebona hanua ela bona Dibona hanua, ita ese ita hamakohia vadaeni. Tano be ita ese ita hadikaia ore ela bona Nopa, bona ela bona Medeba danu.”
31Unai dainai Israela taudia ese Amoro taudia edia tano dekenai idia noho.

Read NUMERA 21NUMERA 21
Compare NUMERA 21:9-31NUMERA 21:9-31