Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 21

NUMERA 21:1-8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Arada ena king, Kanana tauna, be Kanana ena diho kahana dekenai ia noho. Ia kamonai Israela taudia be Atarima dalana dekenai idia mai noho. Vadaeni ia tuari henidia, bona ia ese haida ia abia mauri.
2Unai neganai Israela taudia ese gwauhamata metauna Lohiabada dekenai idia gwauraia, idia gwau, “Bema oi ese ai oi durua, vadaeni inai bese do ai halusia neganai, ai ese idia bona edia hanua ibounai oi dekenai do ai henia, boubou bamona. Do ai hadikadia ore momokani.”
3Vadaeni Lohiabada ese Israela taudia edia noinoi ia abia dae, ia durudia, bona idia ese Kanana taudia idia halusia. Unai dainai Israela taudia ese Kanana bese taudia ibounai idia alaia ore, bona edia hanua ibounai idia hadikaia ore. Bona unai gabu ena ladana idia atoa Horoma.
4Vadaeni Israela taudia ese Horo Ororo dekena amo ma idia laolao, Davara Kakakaka dalana dekenai. Inai dala dekenai idia lao, Edoma tanona ena murimuri kahana dekenai do idia raka hanaia totona. To unai dala dekenai Israela taudia idia hesiku lou.
5Idia ese Lohiabada bona Mose dekenai idia maumau, idia gwau, “Dahaka dainai Aigupito dekena amo ai oi hakaua? Inai taunimanima noho lasi tano dekenai do ai mase, badina aniani be lasi, ranu danu be lasi. To inai aniani gauna dikana dekenai be ai hesiku momokani.”
6Vadaeni Lohiabada ese koria gaigai momo ia siaia, idia edia huanai. Gaigai ese taunimanima momo idia koria, vadaeni Israela taudia momo idia mase.
7Israela taudia be Mose dekenai idia lao, idia gwau, “Ai be ai kara dika vadaeni, Lohiabada dekenai ai maumau, oi dekenai danu ai maumau vadaeni. Lohiabada dekenai do oi noinoi, ia ese ai dekena amo gaigai do ia abia siri.” Vadaeni Mose ese Israela taudia dainai ia guriguri.
8Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Gaigai ena laulauna ta do oi karaia, bona au latana ena dorina dekenai do oi atoa, vadaeni gaigai ese idia koria taudia ese unai ataiai gaigai idia itaia noho neganai, do idia mauri.”

Read NUMERA 21NUMERA 21
Compare NUMERA 21:1-8NUMERA 21:1-8