Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 21

NUMERA 21:1-24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Arada ena king, Kanana tauna, be Kanana ena diho kahana dekenai ia noho. Ia kamonai Israela taudia be Atarima dalana dekenai idia mai noho. Vadaeni ia tuari henidia, bona ia ese haida ia abia mauri.
2Unai neganai Israela taudia ese gwauhamata metauna Lohiabada dekenai idia gwauraia, idia gwau, “Bema oi ese ai oi durua, vadaeni inai bese do ai halusia neganai, ai ese idia bona edia hanua ibounai oi dekenai do ai henia, boubou bamona. Do ai hadikadia ore momokani.”
3Vadaeni Lohiabada ese Israela taudia edia noinoi ia abia dae, ia durudia, bona idia ese Kanana taudia idia halusia. Unai dainai Israela taudia ese Kanana bese taudia ibounai idia alaia ore, bona edia hanua ibounai idia hadikaia ore. Bona unai gabu ena ladana idia atoa Horoma.
4Vadaeni Israela taudia ese Horo Ororo dekena amo ma idia laolao, Davara Kakakaka dalana dekenai. Inai dala dekenai idia lao, Edoma tanona ena murimuri kahana dekenai do idia raka hanaia totona. To unai dala dekenai Israela taudia idia hesiku lou.
5Idia ese Lohiabada bona Mose dekenai idia maumau, idia gwau, “Dahaka dainai Aigupito dekena amo ai oi hakaua? Inai taunimanima noho lasi tano dekenai do ai mase, badina aniani be lasi, ranu danu be lasi. To inai aniani gauna dikana dekenai be ai hesiku momokani.”
6Vadaeni Lohiabada ese koria gaigai momo ia siaia, idia edia huanai. Gaigai ese taunimanima momo idia koria, vadaeni Israela taudia momo idia mase.
7Israela taudia be Mose dekenai idia lao, idia gwau, “Ai be ai kara dika vadaeni, Lohiabada dekenai ai maumau, oi dekenai danu ai maumau vadaeni. Lohiabada dekenai do oi noinoi, ia ese ai dekena amo gaigai do ia abia siri.” Vadaeni Mose ese Israela taudia dainai ia guriguri.
8Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Gaigai ena laulauna ta do oi karaia, bona au latana ena dorina dekenai do oi atoa, vadaeni gaigai ese idia koria taudia ese unai ataiai gaigai idia itaia noho neganai, do idia mauri.”
9Unai dainai Mose ese gaigai ena laulauna ta auri labora dekena amo ia karaia, bona au tubua ena dorinai dekenai ia kokoa. Vadaeni gaigai ese ia koria taudia bema unai gaigai ena laulau ataiai idia itaia noho neganai, idia mauri momokani.
10Israela taudia be ma idia raka lao, bona Oboto dekenai idia kamepa.
11Oboto dekena amo idia toreisi, vadaeni hanua gunana ta, ia dika vadaeni, ladana Abarimi dekenai idia kamepa, taunimanima noho lasi tano dekenai. Unai taunimanima lasi tano be Moaba kahirakahira, Moaba ena dina ia daekau kahanai.
12Ma Israela taudia idia toreisi, Seredi ena koura dekenai idia kamepa.
13Seredi dekena amo idia toreisi, idia lao ela bona Aranona Sinavai unai kahana dekenai idia kamepa. Unai be taunimanima idia noho lasi tano, Amoro taudia edia tano hetoana dekenai. Unai Aranona Sinavai be Moaba bona Amoro taudia edia tano hetoana.
14Unai dainai Lohiabada ena tuari buka lalonai inai bamona hereva idia torea vadaeni: “Wahebe hanua, Supa kahanai, bona Aranona Sinavai ena koura dekenai.
15Koura ena hekei tanona, ia lao bona Ara hanua ena noho gabuna, bona Moaba ena tano hetoana.”
16Aranona Sinavai dekena amo idia toreisi, bona gabu ta ladana Bere dekenai idia lao. Unai be ranu guri gabuna. Inai gabu dekenai Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Taunimanima do oi haboua mai, bona lau ese ranu idia dekenai do lau henia.”
17Vadaeni Israela taudia ese inai ane idia abia: “Ranu e, do oi lohilohi daekau! Ane do ita abia!
18Bese ena gunalaia taudia ese ranu guri idia geia, bese ena lohia taudia ese ranu guri idia hadobua.” Unai neganai Israela taudia ese taunimanima idia noho lasi tano idia rakatania, idia raka lao ela bona gabu ta ladana Matana.
19Matana dekena amo idia raka ela bona Nahaliele, bona Nahaliele dekena amo ela bona Bamoto.
20Bamoto dekena amo idia raka lao, ela bona koura ta Moaba taudia edia tano dekenai. Inai koura be Pisiga Ororo ena henuna kahanai, bona unai gabu dekena amo Pisiga ena tano kaukau idia itaia diba.
21Unai neganai Israela taudia ese hesiai taudia idia siaia, Sihona, Amoro ena king dekenai idia hereva, idia gwau,
22“Mani emu kara, oiemu tano do ai raka hanaia. Ai be do ai raka siri lasi, uma dekenai o vain audia dekenai do ai raka vareai lasi, ranu guri edia ranu danu do ai inua lasi. To emui basileia dala dekenai sibona do ai raka, ela bona oiemu tano do ai rakatania.”
23To Sihona ese Israela taudia ia koua, ia gwau iena tano dekenai do idia raka hanaia lasi. Vadaeni Sihona ese iena tuari orea ibounai ia haboua, bona tano kaukau gabuna ladana Iahasa dekenai ia ese Israela taudia ia tuari henia.
24To Israela taudia ese tuari kaia dekena amo Sihona idia alaia mase, bona iena tano ibounai Aranona Sinavai dekena amo ela bona Iaboka Sinavai idia abia. To Amono taudia edia tano hetoana idia hanaia lasi, badina be Amono taudia ese edia tano hetoana idia gimaia auka masemase.

Read NUMERA 21NUMERA 21
Compare NUMERA 21:1-24NUMERA 21:1-24