Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 20

NUMERA 20:18-29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
18To Edoma ena king ia haere, ia gwau, “Aiemai tano do umui raka hanaia lasi! Bema umui karaia toho, ai ese umui do ai tuari henia.”
19Israela taudia ese ma idia noinoi, idia gwau, “Laolao dala badana sibona dekenai do ai raka. Bona bema ai o aiemai ubua gaudia ese emui ranu ai inua neganai, ai be davana do ai henia. Ai ura aena dekenai do ai raka hanaia sibona.”
20To Edoma taudia ma idia haere henia, idia gwau, “Umui raka hanaia lasi.” Vadaeni Edoma tuari taudia momo mai goadadia ese Israela taudia edia vairana dekenai idia mai, tuari henia totona.
21Vadaeni Edoma taudia ese edia tano dekenai Israela taudia edia hanaia dala idia koua dainai, Israela taudia idia giroa, bona dala idauna ta dekenai idia lao.
22Israela taudia ibounai ese Kadesi idia rakatania, bona Horo Ororo dekenai idia ginidae.
23Inai Horo Ororo be Edoma ena tano hetoa gabuna kahirakahira. Unuseni Lohiabada ese Mose bona Arona ia hamaoroa, ia gwau,
24“Arona be Israela taudia dekenai lau henidia vadaeni tanona do ia raka vareai lasi. Ia be kahirakahira do ia mase, badina be umui ese Meriba ranu gabuna dekenai lauegu hereva umui utua.
25Arona mai ena natuna Eleasara danu do oi abia, Horo Ororo dekenai do umui daekau lao.
26Unuseni Arona ena dabua helagadia do oi kokia, iena natuna Eleasara dekenai unai dabua do oi atoa. Arona be unai gabu dekenai do ia mase, iena sene taudia dekenai do ia haboua.”
27Mose ese Lohiabada ena oda hereva hegeregerena ia karaia. Israela taudia ibounai edia vairana dekenai idia toiosi be Horo Ororo dekenai idia daekau lao.
28Vadaeni Mose ese Arona ena dabua helagadia ia kokia, Eleasara dekenai ia atoa. Vadaeni Arona be ororo ena ataiai dekenai ia mase, to Mose bona Eleasara be ororo dekena amo idia diho mai.
29Israela taudia ibounai ese idia diba Arona ia mase, vadaeni idia ibounai be dina 30 lalonai ia dainai idia taitai.

Read NUMERA 20NUMERA 20
Compare NUMERA 20:18-29NUMERA 20:18-29