Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 20

NUMERA 20:1-6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hua ginigunana dekenai Israela taudia ibounai be taunimanima noho lasi tano ladana Sini dekenai idia ginidae. Gabu ta ladana Kadesi dekenai edia kamepa idia karaia. Unuseni Miriama ia mase, bona unai gabu dekenai idia guria.
2Edia kamepa dekenai ranu ia noho lasi. Unai dainai Israela taudia idia haboua, Mose bona Arona dekenai idia badu.
3Idia ese Mose dekenai idia maumau, idia gwau, “Aiemai varavara be Lohiabada ena vairanai idia mase neganai, ai danu bema ai mase be namo.
4Dahaka dainai Lohiabada ena orea taudia be inai taunimanima idia noho lasi tano dekenai oi hakaua vadaeni? Ai be aiemai ubua gaudia danu do ai mase hebou totona, a?
5Dahaka dainai Aigupito dekena amo ai oi hakaua mai inai gabu dikana dekenai? Inai gabu dekenai be aniani ta ia vara lasi, uiti lasi, fig lasi, vain ena huahua lasi, bona apolo lasi.”
6Mose bona Arona be hebou taudia dekena amo idia raka lao, Palai Dubu ena iduara vairanai idia tui diho, bona edia vairana be tano dekenai idia atoa diho. Unai neganai Lohiabada ena diaridiari be Mose bona Arona ese idia itaia.

Read NUMERA 20NUMERA 20
Compare NUMERA 20:1-6NUMERA 20:1-6