Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 1

NUMERA 1:1-13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Israela taudia ese Aigupito idia rakatania murinai lagani iharuana, ena hua iharuana, bona hua ena dina ginigunana dekenai Lohiabada ese Mose dekenai ia hereva, Sinai ena taunimanima noho lasi gabuna dekenai, Palai Dubu lalonai. Lohiabada ia gwau,
2“Oi bona Arona ese Israela besena ibounai do umui duahia, edia iduhu ta ta, bona ta ta edia tamana edia ruma edia lalonai. Tau ibounai edia ladana do umui torea,
3edia mauri lagani 20, bona 20 idia hanaia tatau ibounai, Israela tuari taudia totona idia lao diba taudia ibounai.
4“Iduhu gunalaia taudia do umui abia hidi, iduhu ta ta dekena amo tau ta ta do umui abia hidi, idia ese inai duahia gaukara do idia durua.”
5Inai duahia gaukara totona Mose bona Arona do idia durua taudia be inai: Rubena iduhu: Elisuru Sedeuru
6Simeona iduhu: Selumiele Surisadai
7Iuda iduhu: Nasona Aminadaba
8Isakara iduhu: Netanele Suara
9Sebuluno iduhu: Eliaba Helona
10Eparaima, Iosepa ena iduhu: Elisama Amihuda Manase, Iosepa ena iduhu: Gamaliela Pedasuru
11Beniamina iduhu: Abidana Gideoni
12Dano iduhu: Ahiesere Amisadai
13Asere iduhu: Pagiele Okarana

Read NUMERA 1NUMERA 1
Compare NUMERA 1:1-13NUMERA 1:1-13