Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 19

NUMERA 19:3-12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3“Inai boromakau be hahelagaia tauna Eleasara dekenai do umui henia, ia ese kamepa ena murimurinai do ia abia lao. Vadaeni unuseni, Eleasara ena vairanai, tau ta ese unai boromakau hahine do ia alaia mase.
4Eleasara ese unai boromakau ena rarana haida do ia abia, bona iena ima kwakikwakina dekenai nega 7 Palai Dubu ena kahana dekenai ia noho tano dekenai do ia negea.
5“Inai boromakau ena tauanina ibounai, iena kopina, iena hidiona, iena rarana, bona iena bogarauna be tau ta ese do ia gabua ore, Eleasara ena vairanai.
6Vadaeni hahelagaia tauna ese sida audia, bona husopo muramura avana, bona varo kakakaka be boromakau idia gabua lahi ena latanai do ia negea.
7“Unai murinai hahelagaia tauna ese iena dabua do ia huria, bona do ia digu, vadaeni kamepa lalonai ma do ia raka vareai. To ia be do ia miro noho ela bona dina do ia diho.
8“Boromakau ia gabua ore tauna danu ese iena dabua do ia huria, bona do ia digu, bona ia be do ia miro noho ela bona dina do ia diho.
9Unai neganai miro lasi tauna ta ese boromakau ena lahi kahuna do ia haboua, bona goeva gabuna ta, kamepa ena murimurina dekenai do ia atoa. Unai kahu be do ia noho, badina Israela taudia ese do idia gaukaralaia. Idia be ranu dekenai unai kahu do idia udaia, do idia mikisi, bona inai ranu be goeva lasi kara hagoevaia totona, bona kara dika huria ore totona.
10“Unai boromakau ena kahuna ia haboua tauna ese iena dabua do ia huria, bona do ia miro noho ela bona dina do ia diho. Inai taravatu be do ia noho ela bona nega ibounai, Israela taudia totona, bona idia edia huanai noho idau taudia danu totona.”
11“Bema tau ta ese mase tauna ena tauanina ia dogoatao, ia be do ia miro noho ela bona dina 7 idia ore.
12Ia ese unai miro hagoevaia totona ranuna dekena amo ia sibona do ia hadigua dina namba 3 bona dina namba 7 dekenai, vadaeni do ia goeva. To bema dina namba 3 dekenai, bona dina namba 7 dekenai sibona do ia hagoevaia lasi, unai tau be do ia goeva lasi.

Read NUMERA 19NUMERA 19
Compare NUMERA 19:3-12NUMERA 19:3-12