Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 19

NUMERA 19:10-17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
10“Unai boromakau ena kahuna ia haboua tauna ese iena dabua do ia huria, bona do ia miro noho ela bona dina do ia diho. Inai taravatu be do ia noho ela bona nega ibounai, Israela taudia totona, bona idia edia huanai noho idau taudia danu totona.”
11“Bema tau ta ese mase tauna ena tauanina ia dogoatao, ia be do ia miro noho ela bona dina 7 idia ore.
12Ia ese unai miro hagoevaia totona ranuna dekena amo ia sibona do ia hadigua dina namba 3 bona dina namba 7 dekenai, vadaeni do ia goeva. To bema dina namba 3 dekenai, bona dina namba 7 dekenai sibona do ia hagoevaia lasi, unai tau be do ia goeva lasi.
13“Bema tau ta ese mase tauna ena tauanina do ia dogoatao, bona sibona ia hagoevaia lasi neganai, ia be ia miro noho, badina unai miro hagoevaia totona ranuna be ia dekenai idia do bubua lasi. Unai tau ese Lohiabada ena Palai Dubu ia hamiroa noho, bona unai dainai Israela besena dekena amo unai tau do umui atoa siri.
14“Tau ta be palai ruma ta dekenai ia mase ena taravatu be inai: Unai palai ruma idia raka vareai taudia, bona unai palai ruma dekenai idia noho taudia be do idia miro, ela bona dina 7 idia ore.
15Bona unai ruma lalonai noho hodu, uro, bona disi, koua gauna lasi gaudia danu be miro.
16“Bema tau ta ese kamepa ena murimurinai kaia dekenai ia mase tauna, o ia mase kava tauna, o mase tauna ta ena turiana ta do ia dogoatao, o bema ia ese guria gabuna ta dekenai ia kamokau neganai, unai tau be do ia miro noho ela bona dina 7 do idia ore.
17“Inai tau ena miro hagoevaia totona, unai boromakau kakakakana ena lahi kahuna be uro ta dekenai do umui udaia, bona kahu ena latanai ranu goevana do umui bubua.

Read NUMERA 19NUMERA 19
Compare NUMERA 19:10-17NUMERA 19:10-17