Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 18

NUMERA 18:8-12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
8Lohiabada ese Arona ma ia hereva henia, ia gwau, “Taunimanima ese lau dekenai idia henia bouboudia, gabua ore lasi gaudia, be lau ese oi dekenai lau henia. Lau ese oi, bona oiemu natuna, tubuna taudia dekenai inai boubou helagadia lau henidia inai, idia be emui, ela bona nega ibounai.
9“Boubou helagadia edia kahana, lahi dekenai idia gabua lasi gaudia, do umui abia be inai: Paraoa bouboudia, kara dika bouboudia, kerere totona bouboudia. Lau dekenai idia henia boubou helagadia ibounai be oi bona oiemu natuna tau emui.
10Umui ese gabu helagana ta dekenai inai aniani do umui ania. Tau bona memero sibona ese idia ania diba, inai aniani be helaga.
11“Ma inai danu do umui ania diba: Israela taudia ese idia henia harihari gaudia idauidau, hahelagaia taudia ese lauegu vairanai idia davea gaudia. Lau ese umui dekenai lau henidia, oiemu natuna tau, oiemu natuna hahine danu ela bona nega ibounai. Emui bese taudia ibounai, bema egu taravatu dekenai idia goeva neganai, inai aniani bouboudia idia ania diba.
12“Lau ese inai aniani umui dekenai lau henia: Olive dehoro namo herea, bona uaina matamata namo herea, bona uiti namo herea do idia mailaia, Israela taudia edia uma anina vara guna, bona edia vain huahua vara guna, Lohiabada dekenai idia mailaia gaudia.

Read NUMERA 18NUMERA 18
Compare NUMERA 18:8-12NUMERA 18:8-12