Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 17

NUMERA 17:2-12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2“Israela taudia do oi hamaoroa, itotohi be oi dekenai do idia henia, iduhu ta ta gunalaia taudia ese edia itotohi ta ta oi dekenai do idia henia. Itotohi ibounai be 12. Itotohi ta ta dekenai iduhu gunalaia taudia edia ladana do oi torea.
3Bona Levi iduhu taudia edia itotohi dekenai Arona ena ladana do oi torea. Iduhu gunalaia taudia ta ta edia itotohi ta ta do oi abia.
4“Itotohi be Palai Dubu lalonai do oi atodia, Taravatu Maua ena vairanai, ita ruaosi ita hedavari gabuna dekenai.
5“Vadaeni lau abia hidi tauna ena itotohi be rigi mai mauri danu do ia tubu hamatamaia. Unai dekena amo Israela taudia edia maumau do lau koua, bona oi dekenai idia maumau taudia edia hereva do lau hadokoa.”
6Unai dainai Mose ese Israela taudia unai bamona ia hamaorodia. Vadaeni edia iduhu gunalaia taudia ese itotohi idia henia, iduhu ta, itotohi ta, iduhu ta, itotohi ta, unai bamona idia henia, itotohi ibounai be 12. Arona ena itotohi danu be edia itotohi danu idia atoa hebou.
7Vadaeni Mose ese itotohi ibounai Lohiabada ena vairanai ia atodia, Palai Dubu lalonai.
8Kerukeru dina, Mose be Lohiabada ena Palai Dubu ia raka vareai neganai, ia itaia, Arona ena itotohi, Levi iduhu ena itotohi, be ia tubu hamatamaia vadaeni, bona ia huahua vadaeni, alamona huahua, mage gaudia idia noho!
9Mose ese itotohi ibounai Lohiabada ena vairana dekena amo ia abia, Israela taudia ibounai dekenai ia hedinaraia. Idia ese dahaka ia vara hoa kara idia itaia, bona iduhu gunalaia taudia ta ta ese edia itotohi, edia itotohi, idia abia.
10Vadaeni Lohiabada ese Mose ma ia oda henia, ia gwau, “Arona ena itotohi do oi atoa lou, Taravatu Maua ena vairanai do ia noho. Inai itotohi be Israela ena maumau taudia dekenai sisiba henia gauna do ia lao. Do idia diba, bema edia maumau idia hadokoa lasi neganai, do idia mase ore.”
11Mose ese Lohiabada ena oda hegeregerena ia karaia.
12Israela taudia ese Mose idia hamaoroa, idia gwau, “Oi itaia, ai ibounai be do ai mase, ai be ai boio vadaeni, ai boio vadaeni!

Read NUMERA 17NUMERA 17
Compare NUMERA 17:2-12NUMERA 17:2-12