Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 16

NUMERA 16:8-14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
8Mose ese Kora ma ia hereva henia, ia gwau, “Umui Levi taudia ese egu hereva do umui kamonai!
9Israela ena Dirava ese umui ia abia hidi vadaeni, Israela taudia edia huana dekena amo, Lohiabada kahirakahira do umui raka, bona Lohiabada ena Palai Dubu gaukara do umui karaia. Bona Israela taudia edia vairanai do umui gini, idia edia hesiai gaukara do umui karaia totona.
10“Lohiabada ese umui, bona Levi taudia ibounai dekenai inai dagi badana ia henia vadaeni, to hari umui ura hahelagaia taudia edia dagi danu do umui abia, a?
11“Bema umui ese Arona dekenai umui maumau neganai, unai anina korikori be umui ese Lohiabada dekenai umui heai henia noho!”
12Vadaeni Mose ese Datana Eliaba bona Abirama Eliaba ia boiria mai. To idia gwau, “Do ai mai lasi,
13oi ese Aigupito tano, aniani namo herea gabuna dekena amo ai oi hakaua mai, inai tano kaukau dekenai ai do oi alaia mase totona, a? Bona hari oi ura be aiemai lohia, a?
14Oi ese tano namona ta, rata bona hani dekenai ia honu tano dekenai ai oi hakaua lasi momokani. Oi ese tano namona, mai ena vain audia be ai dekenai oi henia lasi. Oi laloa aiemai orea taudia oi koia diba, a? Ai be oi dekenai do ai mai lasi.”

Read NUMERA 16NUMERA 16
Compare NUMERA 16:8-14NUMERA 16:8-14