Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 16

NUMERA 16:43-48

Help us?
Click on verse(s) to share them!
43Vadaeni Mose bona Arona be Palai Dubu ena iduara dekena amo idia raka, Palai Dubu ena vairanai idia gini.
44Vadaeni Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau,
45“Inai hebou taudia dekena amo do umui raka siri, lau ese idia do lau hadikaia ore.” Vadaeni Mose bona Arona be idia moru diho, tano dekenai edia vairana idia atoa.
46Unai neganai Mose ese Arona ia hamaoroa, ia gwau, “Oiemu auri kapusi do oi abia, boubou patana ena lahi gida do oi udaia, bonana namo muramura be gida edia latanai do oi atoa, bona karaharaga taunimanima dekenai oi lao, edia kara dika ena davana do oi karaia. Badina be Lohiabada ena badu be taunimanima edia huanai ia ginidae vadaeni, bona hanaia gorere dikana ese idia dekenai ia vara vadaeni.”
47Vadaeni Arona ese auri kapusi ia abia, Mose ena hereva hegeregere, bona hebou taudia edia huanai ia heau lao. Hanaia gorere dikana be ia vara hamatamaia vadaeni taunimanima dekenai. To Arona ese muramura mai ena bonana namona be gida ena latanai ia atoa, bona taunimanima edia kara dika davana ia karaia.
48Arona ese mase taudia bona mauri taudia edia huanai ia gini noho, vadaeni unai hanaia gorere ia doko.

Read NUMERA 16NUMERA 16
Compare NUMERA 16:43-48NUMERA 16:43-48