Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 14

NUMERA 14:36-45

Help us?
Click on verse(s) to share them!
36Unai hasinadoa taudia, Mose ia siaidia unai tano itaia totona, bona idia giroa lou neganai, sivarai dikana idia gwauraia. Bona unai sivarai dainai Israela taudia ese Lohiabada dekenai idia maumau.
37Unai dainai Lohiabada ese gorere dikana ia henidia, vadaeni idia mase ore.
38To Iosua Nunu bona Kaleba Iepune be idia mauri, hasinadoa taudia ibounai 12 edia huanai, idia ruaosi sibona idia mauri.
39Mose ese Israela taudia dekenai Lohiabada ena hereva ia hamaorodia neganai, idia lalohisihisi bada herea.
40Kerukeru dabai idia toreisi, ororo kahana dekenai idia daekau, idia gwau, “Harihari ai be Lohiabada ia gwauhamata henia tano dekenai do ai lao, badina ai diba ai kara dika vadaeni.”
41To Mose ia gwau, “Dahaka dainai Lohiabada ena oda umui kamonai henia lasi? Do umui kwalimu diba lasi.
42Do umui lao lasi, umui dekenai idia tuari henia taudia ese umui do idia halusia garina, badina Lohiabada be umui dekenai ia noho lasi.
43Badina be Amaleka taudia bona Kanana taudia be umui emui vairana dekenai idia noho. Idia ese umui do idia alaia mase tuari dekenai. Lohiabada ena dala umui rakatania dainai, ia be umui dekenai do ia noho lasi.”
44To idia hekokoroku noho dainai, idia daekau lao ororo dekenai. To Mose bona Lohiabada ena Taravatu Maua be kamepa dekenai idia noho.
45Vadaeni Amaleka taudia bona Kanana taudia, unai ororo dekenai idia noho taudia ese Israela taudia idia tuari henidia, idia halusidia. Bona idia ese Israela taudia idia lulua lao ela bona Horoma.

Read NUMERA 14NUMERA 14
Compare NUMERA 14:36-45NUMERA 14:36-45