Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 14

NUMERA 14:3-16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3Badina dahaka Lohiabada ese unai tano dekenai ai ia hakaua noho gwauraia? Unuseni tuari dekenai do ai mase, bona aiemai adavana bona natuna do idia abia mauri. Aigupito dekenai do ai giroa lou be namo, ani?”
4Vadaeni idia sibona ta ta dekenai idia hereva henia, idia gwau, “Iseda biaguna ta do ita abia hidi, Aigupito dekenai do ita giroa lou.”
5Vadaeni Mose bona Arona ese Israela taudia ibounai edia vairanai idia tui diho, bona edia kwarana idia atoa diho.
6Bona Iosua Nunu bona Kaleba Iepune, hasinadoa taudia rua ese lalohisihisi dainai edia dabua idia darea.
7Idia ese Israela taudia idia hamaoroa, idia gwau, “Unai ai itaia tanona be namo herea.
8Bema Lohiabada ese ita dekenai ia laloa namo neganai, ia ese unai tano dekenai ita do ia hakaua. Oibe, ia ese unai tano, rata bona hani dekenai ia honu tanona ita dekenai do ia henia.
9To Lohiabada do umui tuari henia lasi, bona unai tano taudia do umui gari henia lasi, do ita halusidia haraga. Lohiabada be ita dekenai ia noho, to idia be durua diravana ta lasi. Unai dainai do umui gari lasi.”
10To Israela taudia ibounai ese nadi dekenai idia do idia alaia gwauraia. Vadaeni nega tamona Lohiabada ena diaridiari be unai taunimanima edia vairanai, Palai Dubu dekenai ia hedinarai.
11Lohiabada ese Mose dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Inai taunimanima be lau dekenai do idia kamonai henia lasi ela bona edena negai? Toa kara momo herea idia dekenai lau karaia vadaeni. Edena negai lau dekenai do idia abidadama henia?
12Lau be gorere dikana, hanaia gorerena idia dekenai do lau siaia, idia do lau hadikaia ore. To oi dekenai goada do lau henia, vadaeni oi dekena amo bese ta, inai bese do idia hereaia besena do lau havaraia.”
13Mose ese Lohiabada dekenai ia haere henia, ia gwau, “Oi ese oiemu siahu dekena amo, inai bese Aigupito dekena amo oi hakaua mai vadaeni.
14Bema ai oi hadikaia neganai, Aigupito taudia ese Kanana taudia do idia hamaorolaia. Kanana taudia be idia kamonai vadaeni oi Lohiabada ese, be ai dekenai oi noho. Bona idia diba vadaeni, ori be aiemai ataiai neganai, oi sibona oiemu toana oi hedinaraia momokani. Bona idia diba oi be aiemai vairana dekenai oi lao noho, dina dekenai oi be ori lalonai, bona hanuaboi dekenai oi be lahi dekenai.
15Bema oiemu bese ibounai oi alaia ore neganai, oiemu sivarai idia kamonai besedia do idia gwau,
16‘Lohiabada be mai siahu lasi inai bese ia gwauhamata henidia tano dekenai do ia hakaudia vareai. Unai dainai ia ese taunimanima noho lasi tano dekenai iena bese ia aladia ore.’

Read NUMERA 14NUMERA 14
Compare NUMERA 14:3-16NUMERA 14:3-16