Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 14

NUMERA 14:27-33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
27“Inai orea dikana lau dekenai do idia maumau ela bona edena negai? Israela taudia edia maumau hereva lau kamonai, be lau hesiku.
28Do umui hamaorodia, do umui gwau, Lohiabada be ia gwau: ‘Lau mauri noho dainai, lau gwauhamata inai: Umui emui noinoi hereva dikana hegeregerena, be umui dekenai do lau karaia. Lau Lohiabada lau hereva inai:
29Inai taunimanima noho lasi tano dekenai do umui mase. Umui ibounai, lau dekenai umui maumau taudia, lagani 20 umui abia vadaeni taudia, be unai gwauhamata tano do umui vareai lasi.
30Guna lau gwauhamata henia vadaeni, umui be unai tano dekenai do umui noho. To umui ta lasi do ia noho, Kaleba bona Iosua sibona be unai tano dekenai do idia noho.
31To umui emui natudia maragidia, umui gwau Kanana taudia ese do idia abidia mauri, be do lau hakaudia. Vadaeni idia be umui ese umui negea vadaeni tanona do idia abia.
32To umui be inai taunimanima noho lasi tano dekenai do umui mase.
33Umui emui natudia be lagani 40 lalonai inai taunimanima noho lasi tano dekenai edia mamoe do idia naria. Inai edia hisihisi be emui kara dika dainai do idia abia, ela bona umui ibounai inai taunimanima lasi tano dekenai do umui mase ore.

Read NUMERA 14NUMERA 14
Compare NUMERA 14:27-33NUMERA 14:27-33