Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 14

NUMERA 14:21-37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
21To momokani, lau be lau mauri noho hegeregerena, bona lau Lohiabada, egu hairaina ese tanobada ibounai ia hahonua hegeregerena,
22idia ta lasi ese unai tano do idia itaia. Idia ese lauegu diaridiari idia itaia vadaeni, bona Aigupito dekenai, bona taunimanima lasi gabuna dekenai danu lau karaia hoa karadia idia itaia vadaeni. To lauegu hereva idia kamonai henia lasi, bona nega 10 lau dekenai idia dibagania.
23Idia ta lasi ese edia sene taudia dekenai lau gwauhamata tanona do idia itaia. Momokani lau idia negea taudia ta ese unai tano do ia itaia lasi.
24To lauegu hesiai tauna Kaleba ena laumana be idau, bona ia ese lau ia badinaia. Unai dainai ia itaia tanona dekenai be lau ese do lau hakaua vareai. Bona iena natuna taudia ese unai tano do idia abia, idia edia tano.
25To harihari, Amaleka taudia bona Kanana taudia be koura dekenai idia noho dainai, kerukeru be do umui toreisi, taunimanima noho lasi tanona dekenai do umui giroa lou, Davara Kakakaka kahana dekenai.”
26Lohiabada ese Mose bona Arona dekenai ia hereva, ia gwau,
27“Inai orea dikana lau dekenai do idia maumau ela bona edena negai? Israela taudia edia maumau hereva lau kamonai, be lau hesiku.
28Do umui hamaorodia, do umui gwau, Lohiabada be ia gwau: ‘Lau mauri noho dainai, lau gwauhamata inai: Umui emui noinoi hereva dikana hegeregerena, be umui dekenai do lau karaia. Lau Lohiabada lau hereva inai:
29Inai taunimanima noho lasi tano dekenai do umui mase. Umui ibounai, lau dekenai umui maumau taudia, lagani 20 umui abia vadaeni taudia, be unai gwauhamata tano do umui vareai lasi.
30Guna lau gwauhamata henia vadaeni, umui be unai tano dekenai do umui noho. To umui ta lasi do ia noho, Kaleba bona Iosua sibona be unai tano dekenai do idia noho.
31To umui emui natudia maragidia, umui gwau Kanana taudia ese do idia abidia mauri, be do lau hakaudia. Vadaeni idia be umui ese umui negea vadaeni tanona do idia abia.
32To umui be inai taunimanima noho lasi tano dekenai do umui mase.
33Umui emui natudia be lagani 40 lalonai inai taunimanima noho lasi tano dekenai edia mamoe do idia naria. Inai edia hisihisi be emui kara dika dainai do idia abia, ela bona umui ibounai inai taunimanima lasi tano dekenai do umui mase ore.
34Lagani 40 lalonai, emui kara dika dainai, hisihisi do umui abia. Inai lagani 40 ena badina be, umui hasinadoa dinadia be 40 dainai. Oibe, umui dekenai do lau tuari henia, bona inai lauegu tuari ena mamina do umui abia momokani.
35Lau Lohiabada lau hereva momokani inai: Momokani, umui orea dikana, lau dekenai dagedage henia totona umui haboua taudia e, umui ta ta ibounai be inai taunimanima lasi tano dekenai do umui mase ore.’ ”
36Unai hasinadoa taudia, Mose ia siaidia unai tano itaia totona, bona idia giroa lou neganai, sivarai dikana idia gwauraia. Bona unai sivarai dainai Israela taudia ese Lohiabada dekenai idia maumau.
37Unai dainai Lohiabada ese gorere dikana ia henidia, vadaeni idia mase ore.

Read NUMERA 14NUMERA 14
Compare NUMERA 14:21-37NUMERA 14:21-37