Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 14

NUMERA 14:14-26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
14Bema ai oi hadikaia neganai, Aigupito taudia ese Kanana taudia do idia hamaorolaia. Kanana taudia be idia kamonai vadaeni oi Lohiabada ese, be ai dekenai oi noho. Bona idia diba vadaeni, ori be aiemai ataiai neganai, oi sibona oiemu toana oi hedinaraia momokani. Bona idia diba oi be aiemai vairana dekenai oi lao noho, dina dekenai oi be ori lalonai, bona hanuaboi dekenai oi be lahi dekenai.
15Bema oiemu bese ibounai oi alaia ore neganai, oiemu sivarai idia kamonai besedia do idia gwau,
16‘Lohiabada be mai siahu lasi inai bese ia gwauhamata henidia tano dekenai do ia hakaudia vareai. Unai dainai ia ese taunimanima noho lasi tano dekenai iena bese ia aladia ore.’
17“Unai dainai Lohiabada e, oi dekenai lau noinoi, oiemu siahu mani do oi hedinaraia, bona oiemu hereva gauna do oi badinaia, hereva be inai:
18‘Lau Lohiabada, be badu haraga lasi, lauegu lalokau bona bogahisihisi be bada, bona kara dika bona kamonai henia lasi karadia lau gwauatao. To kara dika taudia edia dika do lau laloaboio lasi, badina edia natudia do lau panisia ela bona uru toi bona uru 4 do idia ore.’
19Lau be oi dekenai lau noinoi, oiemu bogahisihisi ia bada herea dainai, inai bese edia kara dika do oi gwauatao. Mani edia dika do oi gwauatao, Aigupito idia rakatania ia mai bona hari edia dika oi gwauatao hegeregerena.”
20Lohiabada ia haere, ia gwau, “Oiemu noinoi hegeregerena, edia dika lau gwauatao vadaeni.
21To momokani, lau be lau mauri noho hegeregerena, bona lau Lohiabada, egu hairaina ese tanobada ibounai ia hahonua hegeregerena,
22idia ta lasi ese unai tano do idia itaia. Idia ese lauegu diaridiari idia itaia vadaeni, bona Aigupito dekenai, bona taunimanima lasi gabuna dekenai danu lau karaia hoa karadia idia itaia vadaeni. To lauegu hereva idia kamonai henia lasi, bona nega 10 lau dekenai idia dibagania.
23Idia ta lasi ese edia sene taudia dekenai lau gwauhamata tanona do idia itaia. Momokani lau idia negea taudia ta ese unai tano do ia itaia lasi.
24To lauegu hesiai tauna Kaleba ena laumana be idau, bona ia ese lau ia badinaia. Unai dainai ia itaia tanona dekenai be lau ese do lau hakaua vareai. Bona iena natuna taudia ese unai tano do idia abia, idia edia tano.
25To harihari, Amaleka taudia bona Kanana taudia be koura dekenai idia noho dainai, kerukeru be do umui toreisi, taunimanima noho lasi tanona dekenai do umui giroa lou, Davara Kakakaka kahana dekenai.”
26Lohiabada ese Mose bona Arona dekenai ia hereva, ia gwau,

Read NUMERA 14NUMERA 14
Compare NUMERA 14:14-26NUMERA 14:14-26