Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 13

NUMERA 13:3-29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3Vadaeni Mose ese Parana tano, taunimanima noho lasi gabuna dekena amo ia siaidia. Idia ibounai be Israela lohia taudia.
4Edia ladana be inai: Rubena iduhu dekena amo, Samua Sakuru.
5Simeona iduhu dekena amo, Sapata Hori.
6Iuda iduhu dekena amo, Kaleba Iepune.
7Isakara iduhu dekena amo, Igala Iosepa.
8Eparaima iduhu dekena amo, Hosea Nunu.
9Beniamina iduhu dekena amo, Paliti Rapu.
10Sebuluno iduhu dekena amo, Gadiela Sodi.
11Manase Iosepa iduhu dekena amo, Gadi Susi.
12Dano iduhu dekena amo, Amiele Gemali.
13Asere iduhu dekena amo, Seturu Mikaela.
14Napatali iduhu dekena amo, Nabi Vopisi.
15Gado iduhu dekena amo, Gevele Maki.
16Hasinadoa taudia edia ladana be unai, Mose ese ia siaia, Kanana dekenai idia lao. To Mose ese Hosea Nunu dekenai ladana matamata ia henia, Iosua.
17Vadaeni Mose ese ia siaidia, Kanana do idia itaia. Ia gwau, “Mirigini kahana do umui lao, Kanana ena diho kahana do umui vareai. Unai gabu dekena amo Kanana ena ororo gabudia dekenai do umui lao.
18Tano ena toana do umui itaia, bona unai tano ena taudia edia toana do umui itaia, idia goada o manoka, idia be momo o momo lasi.
19Edia tano be edena bamona do umui itaia, ia namo o dika. Bona unai taudia edia hanua do umui itaia, kamepa dekenai, o hanua mai magu danu lalonai idia noho.
20Edia uma gabudia danu do umui itaia, idia be namo o dika, bona au idia noho o lasi. Bona do umui goada, tano ena au huahua haida do umui abia mai lou.” Badina be unai negana be vain huahua idia mage hamatamaia negana.
21Vadaeni unai tatau be mirigini kahana idia lao, Kanana tanona idia itaia, Sini taunimanima idia noho lasi tanona ela bona Rehoba, Hamata dalana dekenai.
22Kanana ena diho kahana idia itaia guna, bona Heberona dekenai idia ginidae. Unuseni Ahimana bona Sesai bona Talamai, Anaki besena taudia idia noho. Unai Anaki taudia edia tauanina idia bada herea. Unai Heberona hanua idia haginia murinai, ma lagani 7 idia lao murinai, Aigupito taudia ese Soana hanua idia haginia Aigupito dekenai.
23Unai murinai Esakolo Koura dekenai idia ginidae. Unuseni vain auna ena rigi ta idia utua. Unai rigi tamona dekenai be vain huahua idia noho, edia metau be bada herea, tau rua idia huaia hegeregerena gaudia. Apolo bona fig au huahua haida danu idia gogoa, idia huaia mai.
24Unai gabu ena ladana idia atoa Esakolo Kourana, badina be Israela taudia ese vain huahua unuseni idia utua dainai.
25Dina 40 murinai hasinadoa taudia be idia giroa lou. Mose, Arona bona Israela taudia ibounai Kadesi dekenai, Parana tano, taunimanima noho lasi gabuna dekenai idia ginidae lou.
26Vadaeni unai Kanana tano ena sivarai idia hamaoroa, bona unai au huahua gaudia idia dekenai idia hedinaraia.
27Mose dekenai idia hereva, idia gwau, “Oi ese ai oi siaia tanona ai itaia vadaeni, bona momokani ia be rata bona hani dekenai ia honu tanona. Tano ena au huahua haida be inai.
28To unai tano ena taudia be goada herea, edia hanua danu be bada herea, bona mai edia magu. Tauanina bada taudia, Anaki ena besena danu unuseni ai itaia.
29Diho kahana dekenai Amaleka taudia idia noho. Ororo gabudia dekenai Hiti taudia, Iebusu taudia bona Amoro taudia idia noho. To kone dekenai bona Ioridane Sinavai dekenai be Kanana taudia idia noho.”

Read NUMERA 13NUMERA 13
Compare NUMERA 13:3-29NUMERA 13:3-29