Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 13

NUMERA 13:22-26

Help us?
Click on verse(s) to share them!
22Kanana ena diho kahana idia itaia guna, bona Heberona dekenai idia ginidae. Unuseni Ahimana bona Sesai bona Talamai, Anaki besena taudia idia noho. Unai Anaki taudia edia tauanina idia bada herea. Unai Heberona hanua idia haginia murinai, ma lagani 7 idia lao murinai, Aigupito taudia ese Soana hanua idia haginia Aigupito dekenai.
23Unai murinai Esakolo Koura dekenai idia ginidae. Unuseni vain auna ena rigi ta idia utua. Unai rigi tamona dekenai be vain huahua idia noho, edia metau be bada herea, tau rua idia huaia hegeregerena gaudia. Apolo bona fig au huahua haida danu idia gogoa, idia huaia mai.
24Unai gabu ena ladana idia atoa Esakolo Kourana, badina be Israela taudia ese vain huahua unuseni idia utua dainai.
25Dina 40 murinai hasinadoa taudia be idia giroa lou. Mose, Arona bona Israela taudia ibounai Kadesi dekenai, Parana tano, taunimanima noho lasi gabuna dekenai idia ginidae lou.
26Vadaeni unai Kanana tano ena sivarai idia hamaoroa, bona unai au huahua gaudia idia dekenai idia hedinaraia.

Read NUMERA 13NUMERA 13
Compare NUMERA 13:22-26NUMERA 13:22-26