Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 12

NUMERA 12:2-9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2Idia gwau, “Lohiabada be Mose sibona mo ena uduna dekena amo ia hereva, a? Sedira ai danu aiemai hereva dekena amo Lohiabada ia hereva vadaeni.” Lohiabada ese edia hereva ia kamonai.
3Mose be tanobada taudia ibounai edia huanai ia sibona be manau herea.
4To karaharaga Lohiabada ese Mose bona Arona bona Miriama dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Umui toiosi umui raka mai, Palai Dubu dekenai umui mai.” Vadaeni toiosi idia lao.
5Vadaeni Lohiabada be ori lalonai ia diho, Palai Dubu ena vairanai ia gini, Arona bona Miriama ia boiridia, bona ia dekenai idia raka lao.
6Lohiabada ia gwau, “Lauegu hereva umui kamonai: Umui Israela bese emui huanai, bema peroveta taudia idia noho neganai, mata hanai bona nihi dekena amo idia dekenai lau hedinarai.
7To lauegu hesiai tauna Mose dekenai be inai bamona lau hedinarai lasi. Ia be lauegu bese Israela taudia edia naria tauna.
8Unai dainai ia danu ai herevahereva neganai, lauegu uduna dekenai lau hereva, iena uduna dekenai ia hereva, ai hereva hunia lasi. Lau Lohiabada egu laulau toana korikori be Mose ese iena matana dekena amo ia itaia vadaeni. Umui ruaosi be edena bamona lauegu hesiai tauna Mose dekenai umui maumau? Umui gari lasi, a?”
9Idia ruaosi dekenai Lohiabada ese ia badu herea, vadaeni ia ese idia ia rakatania.

Read NUMERA 12NUMERA 12
Compare NUMERA 12:2-9NUMERA 12:2-9