Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 11

NUMERA 11:22-27

Help us?
Click on verse(s) to share them!
22Mamoe momo herea bona nani momo herea do idia alaia ore, edia aniani totona, a? O davara gwarume ibounai do idia abia ore, edia bogana do idia hakunua totona, a?”
23Lohiabada ese Mose dekenai ia haere, ia gwau, “Lohiabada ena siahu be mai ena dokona, a? Iena imana ia kwadogi, a? Nega sisina do oi itaia, lauegu hereva do ia momokani o lasi.”
24Unai dainai Mose ese Palai Dubu ia rakatania, Lohiabada ena hereva Israela taudia dekenai ia hamaoroa. Vadaeni gunalaia tau badadia 70 ia abia hidi, Palai Dubu ena murimurina dekenai ia atodia, idia gini hagegea.
25Vadaeni unai neganai Lohiabada be ori lalonai ia diho, Mose dekenai ia hereva. Bona Mose dekenai ia henia vadaeni siahuna ena kahana be Lohiabada ese ia abia lou, unai gunalaia taudia 70 dekenai ia henia. Vadaeni inai siahu be idia edia latanai ia diho neganai, idia ese peroveta taudia bamona idia boiboi, to unai nega sisina sibona.
26Unai gunalaia taudia edia orea taudia rua, edia ladana Eledada bona Medada, be kamepa dekenai idia noho, Palai Dubu dekenai idia lao lasi. Vadaeni, unuseni, kamepa lalonai siahu be idia edia latanai ia diho, bona peroveta taudia bamona idia boiboi.
27Eregabe tauna ta ese Mose dekenai ia heau lao, ia gwau, “Eledada bona Medada be kamepa lalonai idia peroveta noho.”

Read NUMERA 11NUMERA 11
Compare NUMERA 11:22-27NUMERA 11:22-27