Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - NUMERA - NUMERA 10

NUMERA 10:1-6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lohiabada ese Mose ia oda henia, ia gwau,
2“Kibi rua do oi karaia, hama dekenai idia botaia siliva dekena amo. Idia be do umui hiriria, taunimanima do oi haboudia gwauraia neganai, bona kamepa do umui kokia neganai.
3Bema kibi ruaosi idia hiriria lata neganai, Israela taudia ibounai be oi dekenai do idia haboua, Palai Dubu ena iduara dekenai.
4To kibi tamona do ia hiriria lata neganai, Israela gunalaia taudia, iduhu edia lohia taudia sibona do idia haboua oi dekenai.
5“Bema kibi idia hiriria kwadogi bona regena bada neganai, kamepa ena dina daekau kahana dekenai idia noho iduhu taudia ese edia palai ruma bona kohu do idia kokia, do idia huaia lao.
6Bema kibi idia hiriria kwadogi bona regena bada nega rua neganai, kamepa ena diho kahana iduhu taudia ese edia palai ruma bona kohu do idia kokia, do idia huaia lao. Kibi idia hiriria kwadogi, regena bada gaudia, be kamepa toreisi ena toana.

Read NUMERA 10NUMERA 10
Compare NUMERA 10:1-6NUMERA 10:1-6