पवित्र बाइबल - Daily Verse

याकूब 2:17

यसै गरी, विश्‍वासले पनि काम गर्दैन भने त्यो मरेतुल्य हुन्छ ।

याकूब 2