Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Mateo

Mateo 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unya si Jesus gigiyahan pinaagi sa Espiritu, ug gidala sa kamingawan aron tintalon sa yawa.
2Sa dihang siya nagpuasa sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii, siya gigutom.
3Ang maninintal niabot ug miingon kaniya, “Kung ikaw ang Anak sa Dios, mandoi kining mga bato aron mahimong tinapay.”
4Apan si Jesus mitubag ug miingon kaniya, “Kini nahisulat, 'Ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang, apan pinaagi sa matag pulong nga mogawas sa baba sa Dios.'”
5Unya gidala siya sa yawa sa balaang siyudad ug gibutang siya sa pinakahabog nga bahin sa templo,
6ug miingon kaniya, “Kung ikaw ang Anak sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay kini nahisulat, “Mandoan niya ang iyang mga anghel aron mag-amping kanimo,' ug, 'Pagasapnayon ka nila sa ilang mga kamot, aron nga ang imong mga tiil dili maigo sa bato.'”
7Miingon si Jesus kaniya, “Nahisulat usab kini, 'Dili nimo kinahanglan nga sulayan ang Ginoo nga imong Dios.'”
8Usab, ang yawa nagdala kaniya sa habog nga dapit ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibotan uban sa ilang katahom.
9Siya miingon kaniya, “Kining tanan nga mga butang ihatag ko kanimo, kung ikaw moyukbo ug mosimba kanako.”
10Unya si Jesus miingon kaniya, “Palayo gikan dinhi, Satanas! Kay kini nahisulat, 'Ikaw kinahanglan mosimba sa Ginoo nga imong Dios, ug ikaw kinahanglan nga moalagad kaniya lamang.'”
11Unya ang yawa mibiya kaniya, ug tan-awa, ang mga anghel niabot ug nag-alagad kaniya.
12Karon sa dihang nadungog ni Jesus nga si Juan gidakop, siya mibalik sa Galilea.
13Mibiya siya sa Nasaret ug miadto ug mipuyo sa Capernaum, nga anaa duol sa Dagat sa Galilea, sa mga teritoryo sa Zebulun ug Naftali.
14Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa propeta nga si Isaias,
15“Ang yuta sa Zebulun ug ang yuta sa Naftali, padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea sa mga Gentil!
16Ang mga tawo nga naglingkod sa kangitngit nakakita sa dakong kahayag, ug kadtong mga tawo nga naglingkod sa rehiyon ug anino sa kamatayon, ngadto kanila adunay kahayag nga misubang.”
17Gikan niadtong panahona si Jesus misugod pagsangyaw ug miingon, “Paghinulsol, kay ang gingharian sa langit haduol na.”
18Sa dihang naglakaw siya sa daplin sa Dagat sa Galilea, nakita niya ang duha ka managsoon, si Simon nga gitawag ug Pedro, ug si Andres nga iyang igsoon, nga naglabay ug pukot sa dagat, kay sila mga mangingisda.

19Si Jesus miingon kanila, “Dali, sunod kanako, ug himoon ko kamong mga mananagat ug mga tawo.”
20Dihadiha ilang gibiyaan ang mga pukot ug misunod kaniya.
21Sa dihang si Jesus mipadayon gikan didto iyang nakita ang ubang duha ka managsoon, si Santiago nga anak ni Zebede, ug si Juan nga iyang igsoon. Sila anaa sa sakayan uban ni Zebede nga ilang amahan nga nag-ayo sa ilang mga pukot. Gitawag niya sila,
22ug dihadiha mibiya sila sa sakayan ug sa ilang amahan ug misunod kaniya.
23Si Jesus miadto sa tibuok Galilea, nagtudlo sa ilang mga sinagoga, nagsangyaw sa ebanghelyo sa gingharian, ug nag-ayo sa tanang matang sa balatian ug mga sakit sa mga tawo.
24Ang balita mahitungod kaniya miabot sa tibuok Siria, ug ang mga tawo nagdala padulong kaniya sa tanan niadtong mga nagsakit, nagsakit sa nagkalainlaing balatian ug mga kasakit, kadtong mga giyawaan, ug ang patolon, ug paralitiko. Giayo sila ni Jesus.
25Ang dakong panon misunod kaniya gikan sa Galilea, ang Decapolis, ang Jerusalem, ug ang Judea, ug gikan sa tabok sa Jordan.