Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Mateo

Mateo 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Si Jesus migawas sa templo ug mipadayon sa iyang lakaw. Ang iyang mga disipulo miduol kaniya ug gipakita kaniya ang mga gambalay sa templo.
2Apan mitubag siya ug miingon kanila, “Wala ba ninyo makita kining tanan nga mga butang? Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, walay usa ka bato nga mahibilin sa matag-usa nga dili pagatumpagon.”
3Samtang naglingkod siya sa Bukid sa Olibo, ang mga disipulo miduol kaniya sa tago ug miingon, “Sulithi kami, kanus-a mahitabo kini nga mga butanga? Unsa ang mahimong timailhan sa imong pagbalik ug sa kataposan sa kalibotan?”
4Si Jesus mitubag ug miingon kanila, “Pag-amping nga walay makapahisalaag kaninyo.
5Kay daghan ang manganhi sa akong ngalan. Sila moingon, 'Ako mao ang Cristo' ug magagiya sa kadaghanan aron mahisalaag.
6Makadungog kamo ug mga gubat ug mga balita sa daghang gubat. Pagbantay nga dili kamo mangahadlok, kay kining mga butanga kinahanglan nga mahitabo; apan dili pa ang kataposan.
7Kay ang nasod mobarog batok nasod, ug gingharian batok gingharian. Adunay mga kagutom ug mga paglinog sa nagkadaiyang dapit.
8Apan kining tanan nga mga butang mao lamang ang sinugdanan sa kasakit sa pagpanganak.
9Unya sila motugyan kaninyo ngadto sa dakong kasakit ug mopatay kaninyo. Pagadumtan kamo sa tanang kanasoran tungod sa akong ngalan.
10Unya daghan ang mangapandol ug magluib sa usag usa, ug magdumotanay sa usag usa.
11Daghang mini nga mga propeta ang motungha ug mogiya sa kadaghanan aron mahisalaag.
12Tungod kay ang kasaypanan magkadaghan, ang gugma sa kadaghanan mangabugnaw.
13Apan siya nga molahutay hangtod sa kataposan maluwas.
14Kining ebanghelyo sa gingharian isangyaw sa tibuok kalibotan ingon nga pagpamatuod sa tanang mga nasod. Ug unya moabot na ang kataposan.
15Busa, sa dihang makita ninyo ang kangilngig sa pagkalaglag, nga gisulti ni propeta Daniel, nga magatindog didto sa balaang dapit (tugoti nga masabtan sa magbabasa),
16pasagdi kadtong mga anaa sa Judea nga moikyas ngadto sa kabukiran,
17pasagdi siya nga anaa sa ibabaw sa balay nga dili na monaog aron mokuha sa bisan unsa nga anaa sa iyang balay,
18ug pasagdi siya nga anaa sa uma nga dili na mobalik aron sa pagkuha sa iyang kupo.

19Apan alaot kadtong mga mabdos ug kadtong mga nagapasuso nianang mga adlawa!
20Pag-ampo nga ang inyong pagpanaw dili mahitabo sa tingtugnaw, ni sa Adlaw nga Igpapahulay.
21Kay adunay moabot nga dakong kasakit, ingon nga wala pa mahitabo sukad sa sinugdanan sa kalibotan hangtod karon, wala pa, ni mahitabo pag-usab.
22Gawas kung kadtong mga adlawa mapamubo, walay unod nga maluwas. Apan tungod ug alang sa mga pinili, kadtong mga adlawa mapamubo.
23Unya kung adunay moingon kaninyo, 'Tan-awa, ania ang Cristo!' o, 'Didto ang Cristo!' ayaw kini tuohi.
24Kay ang mini nga mga Cristo ug mini nga mga propeta moanhi ug mopakita sa dagkong mga timailhan ug kahibulongan, nga mogiya aron mahisalaag, kung mahimo, bisan ang pinili.
25Tan-awa, ako kamong gisultihan sa wala pa ang panahon.
26Busa, kung sila moingon kaninyo, 'Tan-awa, ang Cristo anaa sa kamingawan,' ayaw pag-adto sa kamingawan. O, 'Tan-awa, anaa siya sa sulod sa lawak,' ayaw kini tuohi.
27Kay ingon nga ang kilat mosidlak gikan sa sidlakan ug magapangidlap padulong sa kasadpan, ingon niana usab ang pag-abot sa Anak sa Tawo.
28Bisan asa nga adunay patay nga mananap, didto magtapok ang mga buwitre.
29Apan dihadiha human sa dakong kasakit niadtong mga adlawa mongitngit ang adlaw, ang bulan dili na mohatag sa iyang kahayag, mangahulog ang mga bituon gikan sa langit, ug ang mga gahom sa kalangitan mauyog.
30Unya motungha ang ilhanan sa Anak sa Tawo didto sa langit, ug ang tanan nga mga tribo sa kalibotan mamukpok sa ilang mga dughan. Makita nila ang Anak sa Tawo nga moabot diha sa panganod sa langit nga adunay gahom ug dakong himaya.
31Ipadala niya ang iyang mga anghel uban sa dakong tingog sa trumpeta, ug tigomon nila ang iyang mga pinili gikan sa upat ka hangin, gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa uban.
32Pagkat-on gikan sa igera nga kahoy. Sa dihang mohumok na ang sanga ug manalingsing ang mga dahon, makabalo kamo nga ang ting-init haduol na.
33Busa, kung makita na ninyo kining tanan nga mga butang, masayran ninyo nga siya haduol na, sirad-i ang mga ganghaan.
34Sa pagkatinuod ako mosulti kaninyo, nga dili mahanaw kini nga kaliwatan, hangtod nga kining tanan nga mga butang mahitabo.
35Ang langit ug ang yuta mangahanaw, apan dili gayod mahanaw ang akong mga pulong.
36Apan mahitungod nianang adlawa ug taknaa walay usa nga masayod, bisan ang mga anghel sa langit, ni ang Anak, apan ang Amahan lamang.

37Sama sa mga adlaw ni Noe, ingon niana ang pag-abot sa Anak sa Tawo.
38Kay sama niadtong mga adlawa sa wala pa ang lunop nagangaon sila ug nag-inom, nagminyoay hangtod sa adlaw nga misulod si Noe sa arka,
39ug wala silay nahibaw-an nga bisan unsa hangtod nga miabot ang lunop ug mianod kanila — ingon niana ang pag-abot sa Anak sa Tawo.
40Unya adunay duha ka lalaki ang anaa sa uma - ang usa pagakuhaon ug ang usa ibilin.
41Adunay duha ka babaye nga mogaling sa galingan — ang usa pagakuhaon ug ang usa ibilin.
42Busa pagbantay, kay wala kamo masayod sa adlaw kung kanus-a ang inyong Ginoo moabot.
43Apan hibaloi kini, nga kung nasayran pa sa agalon sa balay unsang orasa moabot ang kawatan, mobantay gayod siya ug dili siya motugot nga masulod ang iyang balay.
44Busa kamo kinahanglan usab nga mangandam, kay ang Anak sa Tawo moabot sa takna nga wala ninyo gidahom.
45Busa kinsa ang matinud-anon ug maalamon nga sulugoon, nga gibutang sa iyang agalon sa iyang panimalay, aron mohatag kanila sa pagkaon sa saktong takna?
46Bulahan ang maong sulugoon, nga makita sa iyang agalon nga nagbuhat niana sa dihang siya moabot.
47Sa pagkatinuod mosulti ako kaninyo nga ang agalon mobutang kaniya ngadto sa tanan niyang gipanag-iyahan.
48Apan kung ang usa ka daotan nga sulugoon moingon sa iyang kasingkasing, 'Ang akong agalon nalangan,'
49ug mosugod sa pagpangulata sa iyang kaubang mga sulugoon, ug mokaon ug moinom uban sa mga palahubog,
50ang agalon sa maong sulugoon moabot sa adlaw nga wala gidahom sa sulugoon, ug sa takna nga wala niya masayri.
51Ang iyang agalon mopikas kaniya ug himoon ang iyang kapalaran sama sa mga tigpakaaron-ingnon, diin adunay pagbakho ug pagkagot sa mga ngipon.