Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Mateo

Mateo 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ang mga Pariseo ug mga Saduseo miduol ug misulay kaniya pinaagi sa pagpangutana kaniya aron ipakita kanila ang mga timaan gikan sa langit.
2Apan mitubag siya ug miingon ngadto kanila, “Sa dihang gabii na, moingon kamo, 'Linaw kini nga panahon, kay ang kalangitan pula.
3Ug sa kabuntagon moingon kamo, 'Dili maayo ang panahon karong adlawa, kay pula ang langit ug dag-om.' Nasayod kamo kung unsaon paghubad ang hulagway sa kalangitan, apan dili kamo makahubad sa mga ilhanan sa panahon.
4Ang daotan ug mananapaw nga kaliwatan nangita alang sa usa ka ilhanan, apan walay ilhanan nga ikahatag niini gawas sa ilhanan ni Jonas.” Unya mibiya si Jesus kanila ug nagpalayo.
5Ang mga disipulo miadto sa pikas bahin, apan nakalimot sila sa pagdala ug tinapay.
6Si Jesus miingon kanila, “Pagpakabana kamo ug pagbantay sa mga igpapatubo sa mga Pariseo ug Saduseo.”
7Ang mga disipulo nangatarongan sa usag usa ug miingon, “Tungod kini nga wala kita makadala ug tinapay,”
8Si Jesus nakabantay niini ug miingon, “Kagamay sa inyong pagtuo, nganong nangatarongan man kamo sa usag usa ug nag-ingon nga tungod kini nga wala kamo makadala ug tinapay?
9Wala gihapon kamo makasabot o makahinumdom sa lima ka tinapay alang sa 5, 000, ug pila ka mga bukag ang inyong natigom?
10O ang pito ka tinapay alang sa 4, 000, ug pila ang nahibilin nga mga bukag ang inyong nakuha?
11Nganong wala man kamo makasabot nga wala ako maghisgot kaninyo mahitungod sa tinapay? Pagpakabana kamo ug pagbantay sa igpapatubo sa mga Pariseo ug Saduseo.”
12Unya nakasabot sila nga wala siya magsulti kanila nga magbinantayon sa igpapatubo diha sa tinapay, kondili magbantay sa mga gipangtudlo sa mga Pariseo ug mga Saduseo.
13Karon sa dihang miadto si Jesus ngadto sa mga bahin sa Cesarea Filipos, nangutana siya sa iyang mga disipulo, nga nag-ingon, “Kinsa ang giingon sa katawhan nga Anak sa Tawo?”
14Miingon sila, “Ang uban miingon si Juan nga Tigbawtismo; ang uban, si Elias; ug ang uban, si Jeremias, o usa sa mga Propeta.”
15Siya miingon kanila, “Apan alang kaninyo kinsa man ako?”
16Sa pagtubag, si Simon Pedro miingon, “Ikaw mao ang Cristo, ang Anak sa buhing Dios.”
17Si Jesus mitubag ug miingon kaniya, “Bulahan ikaw, Simon nga anak ni Jonas, kay ang unod ug dugo wala nagpadayag niini kanimo, apan ang akong Amahan nga anaa sa langit.
18Ako usab moingon kanimo nga ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato tukoron ko ang akong simbahan. Ang ganghaan sa hades dili gani makabuntog batok niini.

19Akong ihatag kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Kung unsa ang imong gibugkos dinhi sa kalibotan binugkos didto sa langit, ug kung unsa ang imong gibadbaran dinhi sa kalibotan pagabadbaran usab didto sa langit.”
20Unya gimandoan ni Jesus ang iyang mga disipulo nga kinahanglan dili sila mosulti ni bisan kinsa nga siya ang Cristo.
21Gikan niadtong taknaa si Jesus misugod sa pagsulti sa iyang mga disipulo nga kinahanglan siya moadto sa Jerusalem, mag-antos sa daghang mga butang sa mga kamot sa mga kadagkoan ug sa mga pangulong pari ug sa mga eskriba, pagapatyon, ug pagabanhawon pagbalik sa ikatulo ka adlaw.
22Unya si Pedro mibira kaniya sa daplin ug gibadlong siya, nga nag-ingon, “Hinaot nga mahilayo kini kanimo, Ginoo; hinaot nga dili kini mahitabo kanimo.”
23Apan milingi si Jesus kaniya ug miingon kang Pedro, “Palayo kanako, Satanas! Babag ka kanako, kay wala ka nagpakabana sa mga butang sa Dios, kondili alang sa mga butang nga iya sa tawo.”
24Unya miingon si Jesus sa iyang mga disipulo, “Kung kinsa ang buot mosunod kanako, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pas-anon ang iyang krus, ug mosunod kanako.
25Kay si bisan kinsa ang buot moluwas sa iyang kinabuhi mawad-an niini, ug si bisan kinsa ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makakaplag niini.
26Kay unsa ang kapuslanan sa usa ka tawo kung iyang maangkon ang tibuok kalibotan apan mawad-an sa iyang kaugalingon nga kinabuhi? Unsa ang ikahatag sa tawo nga baylo alang sa iyang kinabuhi?
27Kay ang Anak sa Tawo moabot pinaagi sa himaya sa iyang Amahan uban sa iyang mga anghel. Unya bayaran niya ang matag usa ka tawo sumala sa iyang binuhatan.
28Sa pagkatinuod sultihan ko kamo, adunay pipila kaninyo dinhi nga nagtindog, nga dili makaagi ug kamatayon hangtod nga ilang makita ang Anak sa Tawo nga moabot diha sa iyang gingharian.”