Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Mateo

Mateo 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nianang tungora, si Herodes nga usa ka pangulo sa distrito nakadungog sa mga balita mahitungod kang Jesus.
2Miingon siya sa iyang mga sulugoon, “Mao kini si Juan nga Tigbawtismo; nabanhaw siya gikan sa mga patay. Busa kini nga mga gahom mao ang namuhat kaniya.”
3Kay si Herodes nagdakop kang Juan, gigapos niya, ug gibutang siya sa bilanggoan tungod ni Herodias, nga asawa sa iyang igsoong lalaki nga si Filipe.
4Kay si Juan miingon kaniya. “Dili kini makataronganon alang kanimo nga maangkon siya ingon nga imong asawa.”
5Mahimo ni Herodes nga mahiagoman niya ang kamatayon, apan nahadlok siya sa mga tawo, tungod kay giila nila siya nga usa ka propeta.
6Apan sa dihang ang takna sa adlaw nga natawhan ni Herodes niabot, ang anak nga babaye ni Herodias nagsayawsayaw taliwala kanila ug nakapahimuot kang Herodes.
7Ingon nga balos, nagsaad siya kaniya nga ihatag kaniya kung unsa ang iyang pangayoon.
8Human siya gitambagan sa iyang inahan, miingon siya, “Ihatag kanako dinhi, sa usa ka bandihado, ang ulo ni Juan nga Tigbawtismo.”
9Ang hari naguol pag-ayo sa paagi sa iyang pagpangayo, apan tungod kay nakapanumpa man siya, ug tungod niadtong tanan nga nagkaon kauban niya, nagsugo siya nga kinahanglan nga buhaton kini.
10Nagpadala siya ug giputlan ug ulo si Juan didto sa bilanggoan.
11Unya ang iyang ulo gibutang sa usa ka bandihado ug gihatag sa dalaga ug gidala kini niya ngadto sa iyang inahan.
12Unya ang iyang mga disipulo nangabot, gikuha ang patay nga lawas, ug gilubong kini. Human niini, miadto sila ug gisultihan si Jesus.
13Karon sa dihang nadungog kini ni Jesus, mibiya siya gikan didto pinaagi sa usa ka sakayan ngadto sa mamingaw nga dapit. Sa dihang ang pundok sa katawhan nakadungog niini, namaktas nga misunod sila kaniya gikan sa mga siyudad.
14Unya si Jesus miduol kanila ug nakita ang dakong pundok sa katawhan. Mibati siya ug kaluoy ngadto kanila ug gi-ayo ang ilang balatian.
15Sa dihang ang kagabhion miabot na, ang mga disipulo miduol kaniya ug miingon. “Usa kini ka mamingaw nga dapit, ug hapit na mosalop ang adlaw. Ipapauli na ang pundok sa katawhan, aron makaadto sila didto sa mga baryo ug makapalit ug pagkaon alang sa ilang mga kaugalingon.”
16Apan si Jesus miingon kanila. “Dili na kinahanglan nga ipalakaw sila. Hatagi sila ug bisan unsa nga pagkaon.”
17Sila miingon kaniya, “Aduna lamang kami lima ka tinapay ug duha ka isda.”
18Si Jesus miingon, “Dad-a sila kanako.”
19Unya si Jesus nagmando sa pundok sa katawhan nga manglingkod sa kasagbotan. Gikuha niya ang lima ka tinapay ug duha ka isda. Mihangad siya sa langit, gipasalamatan niya ug gipikaspikas ang tinapay ug iyang gihatag ngadto sa mga tinun-an. Gihatag kini sa mga dicipulo ngadto sa pundok sa katawhan. Nangaon silang tanan ug nangabusog.
20Unya gipanguha nila ang salin sa gipikaspikas nga pagkaon - napulo ug usa ka mga basket ang napuno.
21Kadtong nangaon mga 5, 000 ka mga lalaki, walay labot ang mga babaye ug mga bata.
22Dihadiha dayon gisugo niya ang iyang mga disipulo nga mosakay didto sa sakayan ug mag-una kaniya didto sa tabok, samtang siya sa iyang kaugalingon magsugo sa pundok sa katawhan nga mamauli.
23Sa nahuman na niya papaulia ang pundok sa katawhan, mitungas siya sa bukid aron sa pag-ampo. Sa dihang miabot na ang kagabhion, siya nag-inusara didto.
24Apan ang sakayan anaa na karon sa tungatunga sa dagat, halos dili na mapugngan tungod sa mga balod, kay ang hangin nakigtagbo man.
25Sa ikaupat nga takna sa kagabhion si Jesus miadto kanila, nga naglakaw ibabaw sa dagat.
26Sa dihang ang mga disipulo nakakita kaniya nga naglakaw ibabaw sa dagat, nangahadlok sila ug miingon, “Usa kini ka kalag,” ug sila naninggit sa tumang kahadlok.
27Apan si Jesus nakigsulti kanila nianang tungora ug miingon, “Pagmaisogon! Ako kini! Ayaw kahadlok.”
28Si Pedro mitubag kaniya ug miingon, “Ginoo, kung ikaw kana, mandoi ako nga moanha kanimo ibabaw sa tubig.”
29Si Jesus miingon, “Umari ka.” Busa si Pedro migawas gikan sa sakayan ug naglakaw sa tubig aron sa pag-adto kang Jesus.
30Apan sa dihang nakita ni Pedro ang hangin, nahadlok siya pag-ayo. Ug nagsugod na siya sa pagka-unlod, misinggit siya ug miingon, “Ginoo, luwasa ako!”
31Dihadiha dayon gitunol ni Jesus ang iyang kamot, gigunitan si Pedro, ug miingon kaniya, “Ikaw nga gamay ug pagtuo, nganong nagduhaduha ka man?”
32Unya sa dihang si Jesus ug si Pedro nakasakay na sa sakayan, ang hangin miundang na sa paghuros.
33Unya ang mga disipulo nga anaa sa sakayan nagsimba kang Jesus ug miingon, “Tinuod gayod nga ikaw ang Anak sa Dios.”
34Sa dihang sila nakatabok na, nakaabot na sila sa yuta nga Geneseret.
35Sa dihang ang mga tawo nianang dapita nakaila kang Jesus, nagpadala sila ug mensahe bisan diin didto sa kasikbit nga dapit, ug gidala nila ngadto kaniya ang tanan nga adunay balatian.
36Nagpakiluoy sila kaniya nga makahikap unta sa sidsid sa iyang bisti, ug ang kadaghanan nga nakagunit niini nangaayo.