Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 9

LEVITIKO 9:17-24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
17Arona ese danu paraoa boubouna ia mailaia, iena imana dekena amo paraoa haida ia abia, boubou patana ena latanai ia gabua ore. Daba ena boubouna be ma ta.
18Boromakau tau bona mamoe tau danu be Arona ese ia alaia mase, Israela taudia be Lohiabada danu do idia maino karaia totona gauna be unai. Iena natuna tau ese boubou ena rarana haida idia mailaia, bona Arona ese boubou patana ena kahana 4 dekenai unai rara ia negea.
19Arona ese boromakau tau bona mamoe tau edia digara kahadia,
20be boubou gaudia edia kemedia edia latanai ia atoa, bona unai vamu ibounai boubou patana dekenai ia atoa. Ia ese digara ibounai boubou patana dekenai ia gabua ore.
21Arona ese boubou edia kemedia bona aena idibadia ia abia, Lohiabada ena vairanai ia davea. Inai be hahelagaia taudia edia, Mose ena oda hegeregerena.
22Arona ese inai boubou ibounai ia haorea murinai iena imana ia abia isi, bona taunimanina ia hanamoa. Vadaeni kara dika boubouna, gabua ore boubouna, bona maino karaia boubouna ia karaia gabuna dekena amo Arona ese ia diho mai.
23Unai neganai Mose bona Arona be Lohiabada ena Palai Dubu dekenai idia raka vareai. Palai Dubu idia rakatania neganai, idia gini, bona idia ese taunimanima idia hanamoa. Unai neganai Lohiabada ena diaridiari namo herea be taunimanima ibounai dekenai ia hedinarai.
24Bona lahi be Lohiabada ese iena gabu dekena amo ia siaia haraga. Inai lahi ese boubou gaudia bona digara, boubou patana dekenai noho gaudia, ia gabua ore. Israela taudia ese unai kara idia itaia, vadaeni mai moale danu idia boiboi, bona edia vairadia be tano dekenai idia atoa diho.

Read LEVITIKO 9LEVITIKO 9
Compare LEVITIKO 9:17-24LEVITIKO 9:17-24