Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 9

LEVITIKO 9:15-22

Help us?
Click on verse(s) to share them!
15Vadaeni Arona ese Israela taudia edia boubou gaudia ia mailaia. Nanigosi tau, taunimanima edia kara dika totona gauna ia alaia mase. Ia gabua ore, edia dika do idia gwauatao totona, sibona ena dika totona boubou gauna hegeregerena.
16Arona ese danu do ia gabua ore boubouna ia mailaia, ia alaia mase, ia gabua ore, Lohiabada ena oda hegeregerena.
17Arona ese danu paraoa boubouna ia mailaia, iena imana dekena amo paraoa haida ia abia, boubou patana ena latanai ia gabua ore. Daba ena boubouna be ma ta.
18Boromakau tau bona mamoe tau danu be Arona ese ia alaia mase, Israela taudia be Lohiabada danu do idia maino karaia totona gauna be unai. Iena natuna tau ese boubou ena rarana haida idia mailaia, bona Arona ese boubou patana ena kahana 4 dekenai unai rara ia negea.
19Arona ese boromakau tau bona mamoe tau edia digara kahadia,
20be boubou gaudia edia kemedia edia latanai ia atoa, bona unai vamu ibounai boubou patana dekenai ia atoa. Ia ese digara ibounai boubou patana dekenai ia gabua ore.
21Arona ese boubou edia kemedia bona aena idibadia ia abia, Lohiabada ena vairanai ia davea. Inai be hahelagaia taudia edia, Mose ena oda hegeregerena.
22Arona ese inai boubou ibounai ia haorea murinai iena imana ia abia isi, bona taunimanina ia hanamoa. Vadaeni kara dika boubouna, gabua ore boubouna, bona maino karaia boubouna ia karaia gabuna dekena amo Arona ese ia diho mai.

Read LEVITIKO 9LEVITIKO 9
Compare LEVITIKO 9:15-22LEVITIKO 9:15-22