Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 9

LEVITIKO 9:1-13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dina namba 8 dekenai Mose ese Arona, mai iena natuna tau danu, bona Israela gunalaia taudia ia boiria hebou.
2Mose ese Arona ia oda henia, ia gwau, “Boromakau ena natuna tau bona mamoe tau, bero o toto lasi gaudia do oi abia, bona Lohiabada ena vairanai ruaosi do oi alaia mase, oiemu boubou totona. Boromakau be kara dika ena boubou totona, bona mamoe be gabua ore boubou totona.
3Israela taudia danu do oi oda henia, idia ese nanigosi tau do idia abia, kara dika ena boubou totona. Boromakau natuna ta bona mamoe natuna ta, ruaosi lagani tamona gaudia, bero o toto lasi gaudia danu do idia abia, gabua ore boubouna totona.
4Boromakau tau ta bona mamoe tau ta danu do idia abia, Dirava danu maino karaia totona boubouna totona. Inai boubou gaudia ibounai be Lohiabada ena vairanai do ita alaia mase. Paraoa boubouna danu, olive dehoro danu mikisi gauna, be Lohiabada dekenai do umui henia. Inai bamona do umui karaia, badina be hari dina Lohiabada be umui dekenai do ia hedinarai.”
5Vadaeni Mose ese ia gwauraia gaudia idia ese Palai Dubu ena vairana dekenai idia mailaia, bona taunimanima ibounai idia raka mai kahirakahira, Lohiabada ena vairanai idia gini.
6Mose ia gwau, “Lohiabada ese ia oda henia, inai kara ibounai do umui karaia, iena diaridiari namo herea be umui dekenai do ia hedinaraia totona.”
7Mose ese danu Arona ia hamaoroa, ia gwau, “Boubou patana dekenai oi lao, oiemu kara dika boubouna, bona oiemu gabua ore boubouna do oi alaia mase. Inai bouboudia be oiemu kara dika bona oiemu bese taudia edia kara dika edia davana karaia totona. Israela taudia edia kara dika davana karaia totona boubouna danu do oi karaia, Lohiabada ese ia oda henia hegeregerena.”
8Vadaeni Arona be boubou patana dekenai ia lao, boromakau ena natuna tau ia alaia mase. Inai boubou be Arona sibona ena kara dika totona.
9Arona ena natuna tau ese boubou ena rarana idia abia, edia tamana dekenai idia henia, bona Arona ese rara dekenai iena ima kwakikwakina ia atoa, bona rara be boubou patana ena doa 4 dekenai ia atoa. Rara orena be boubou patana ena badinai ia bubua.
10Unai murinai Arona ese boromakau ena digara, nadinadi ruaosi, bona asena ena kahana badana ia gabua ore, Lohiabada ese Mose ia oda henia hegeregerena.
11To boromakau ena vamuna bona kopina be kamepa ena murimurinai ia gabua ore.
12Vadaeni Arona ese sibona ena gabua ore mamoe boubouna ia alaia mase. Arona ena natuna tau ese boubou ena rarana idia mailaia, bona Arona ese unai rara be boubou patana ena kahana 4 dekenai ia negea.
13Iena natuna tau ese boubou ena kwarana bona tauanina kahana haida Arona dekenai idia henia, bona ia ese boubou patana dekenai ia gabua ore.

Read LEVITIKO 9LEVITIKO 9
Compare LEVITIKO 9:1-13LEVITIKO 9:1-13