Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 8

LEVITIKO 8:28-36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
28Vadaeni Mose ese edia imadia dekena amo inai aniani ma ia abia lou, bona boubou patana ena lahi dekenai ia gabua, idia gabua ore boubouna ena latanai. Inai boubou be hahelagaia taudia do ia hahelagaia totona, bona boubou ena bonana be namo herea Lohiabada dekenai.
29Vadaeni Mose ese mamoe ena kemena ia abia, bona ia davea, Lohiabada dekenai ia henia ena toana. Unai kemena be Mose ena gaukara davana, hahelagaia boubou dekena amo ia abia. Mose ese gau ibounai ia karaia, Lohiabada ese ia dekenai ia hadibaia hegeregerena.
30Mose ese dehoro helagana sisina ia abia, bona boubou patana ena latanai ia noho rara sisina danu. Inai dehoro bona rara be Arona bona iena natuna tau edia latanai, bona edia dabua latanai ia negea. Inai dala dekenai Mose ese Arona, bona iena natuna tau, bona edia dabua danu, ia hahelagaia, Lohiabada ena vairanai.
31Mose ese Arona, mai ena natuna tau danu ia hamaoroa, ia gwau, “Inai vamu be ranu dekenai do umui nadua, Lohiabada ena Palai Dubu ena iduara badinai, bona unuseni do umui ania. Bosea helagana lalonai ia noho beredi danu do umui ania, Lohiabada ese lau ia oda henia hegeregerena.
32Umui ania lasi vamuna o beredi be do umui gabua ore.
33Palai Dubu ena iduara dekena amo do umui raka siri lasi dina 7 lalonai, ela bona emui hahelagaia dinadia idia ore.
34Hari dina ita karaia karadia be Lohiabada ese ia oda vadaeni, emui kara dika ena davana karaia totona.
35“Dina 7 bona hanuaboi 7 be Palai Dubu ena iduara dekenai do umui noho, bona Lohiabada ia gwauraia oda do umui karaia, do umui mase garina. Unai bamona be Lohiabada ese lau ia oda henia vadaeni.”
36Vadaeni Lohiabada ese Mose ia oda henia karadia ibounai, be Arona bona iena natuna tau ese idia karaia haorea.

Read LEVITIKO 8LEVITIKO 8
Compare LEVITIKO 8:28-36LEVITIKO 8:28-36