Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 7

LEVITIKO 7:21-25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
21Bona sedira tau ta ese taunimanima edia gau mirona ta, o mauri gauna ta ena gau mirona ta, o Dirava ena taravatu hegeregerena miro gauna ta, o bodaga gauna ta do ia dogoatao. Bema gabeai unai tau ese Dirava danu maino karaia boubou vamuna do ia ania neganai, ia be Dirava ena bese dekena amo do idia atoa siri.
22Ma Lohiabada ese inai taravatu Mose dekenai ia henia:
23Israela taudia ese digara do idia ania lasi, boromakau ena digara, o mamoe ena digara, o nanigosi ena digara.
24Do ia mase kava gauna, o dagedage gauna ta ese ia alaia gauna ta ena digara be edia gaukara idauidau totona idia gaukaralaia diba, to do idia ania lasi.
25Badina be bema tau ta ese digara do ia ania, Lohiabada dekenai gabua ore boubou totona ia henia diba gauna ta ena digara, unai tau be Dirava ena bese dekena amo do idia atoa siri.

Read LEVITIKO 7LEVITIKO 7
Compare LEVITIKO 7:21-25LEVITIKO 7:21-25