Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 7

LEVITIKO 7:17-23

Help us?
Click on verse(s) to share them!
17To dina ihatoina dekenai bema unai vamu haida ia noho neganai, do idia gabua ore momokani.
18Bema dina ihatoina dekenai unai vamu idia ania neganai, Dirava ese unai tau ena boubou gauna do ia abia dae lasi. Bona unai boubou ia henia tauna be Lohiabada ese do ia hanamoa lasi. Ia be do ia miro, bona ia ania tauna danu be do ia kerere.
19Bema Dirava danu maino karaia vamu be gau mirona dekenai ia kamokau neganai, idia ese unai vamu do idia ania lasi, to lahi dekenai do idia gabua ore. Dirava ena Taravatu hegeregerena idia goeva taudia ibounai ese unai maino karaia boubou ena vamu idia ania diba.
20To bema ia goeva lasi tauna ta ese Dirava danu maino karaia boubouna ia ania neganai, ia be Dirava ena bese dekena amo do idia atoa siri.
21Bona sedira tau ta ese taunimanima edia gau mirona ta, o mauri gauna ta ena gau mirona ta, o Dirava ena taravatu hegeregerena miro gauna ta, o bodaga gauna ta do ia dogoatao. Bema gabeai unai tau ese Dirava danu maino karaia boubou vamuna do ia ania neganai, ia be Dirava ena bese dekena amo do idia atoa siri.
22Ma Lohiabada ese inai taravatu Mose dekenai ia henia:
23Israela taudia ese digara do idia ania lasi, boromakau ena digara, o mamoe ena digara, o nanigosi ena digara.

Read LEVITIKO 7LEVITIKO 7
Compare LEVITIKO 7:17-23LEVITIKO 7:17-23