Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 4

LEVITIKO 4:2-30

Help us?
Click on verse(s) to share them!
2“Israela taudia inai bamona do oi hamaoroa: Bema tau ta ia diba lasi dainai, ia kara dika kava, o Lohiabada ena taravatu ta ia utua kava, ia diba lasi dainai, inai bamona do ia karaia:
3“Bema Hahelagaia Tauna Badana ese ia kara dika, bona iena dika ese iena orea taudia edia latanai kerere ia atoa neganai, ia ese boromakau natuna tau, bero o toto lasi gauna be Lohiabada dekenai do ia henia. Iena kara dika gwauatao totona boubouna be unai.
4Iena boromakau tau be Palai Dubu, Lohiabada ena vairana dekenai do ia mailaia, iena imana be boromakau ena kwarana dekenai do ia atoa, bona Palai Dubu ena iduara ena badibadinai do ia alaia mase.
5Unai neganai Hahelagaia Tauna Badana ese boromakau ena rarana haida be Palai Dubu lalonai do ia abia vareai.
6Iena imana kwakikwakina ta be rara lalonai do ia atoa, bona nega 7, ia ese Helaga Herea Gabuna ia hunia koua dabua helagana ena vairanai, unai rara do ia negea. Bona Lohiabada ese inai kara do ia itaia.
7“Vadaeni Hahelagaia Tauna Badana ese unai rara haida be muramura patana ena doana 4 dekenai do ia dahua, Lohiabada ena Palai Dubu lalonai. Rara orena, ia iusilaia lasi gauna be Hahelagaia Tauna Badana ese boubou patana ena badinai do ia bubua, Palai Dubu ena iduara ena badibadinai.
8Boromakau dekena amo digara ibounai do ia abia, bogana lalonai ia noho digarana ibounai.
9Nadinadi, mai edia digara ibounai, bona asena ena kahana badana danu do ia abia.
10“Vadaeni Hahelagaia Tauna Badana ese inai digara ibounai do ia abia, bona boubou patana ena lahi dekenai do ia gabua ore, maino karaia boubouna ena digara idia gabua ore hegeregerena.
11“To boromakau ena kopina, ena hidiona, ena kwarana, ena aena, bona iena bogana, bona iena bogarauna mai ena kukuri be do ia haboua.
12Bona kamepa ena murimurinai do ia huaia lao, goeva gabuna, boubou edia kahu idia negea gabuna dekenai. Unuseni au rakuraku ena lahi dekenai do ia gabua ore.
13“Bema Israela orea ibounai idia kara dika, bona Lohiabada ena taravatu ta idia utua kava, idia diba lasi dainai,
14unai edia kerere ia hedinarai neganai, Israela taudia ese boromakau natuna tau be boubou gauna totona do idia mailaia. Lohiabada ena Palai Dubu dekenai do idia mailaia.
15Orea ena gunalaia taudia ese edia imadia be boromakau ena kwarana dekenai do idia atoa, bona unai gabu dekenai boromakau do idia alaia mase.
16Hahelagaia Tauna Badana ese boromakau ena rarana haida Palai Dubu lalonai do ia abia vareai.
17Iena imana kwakikwakina be rara lalonai do ia atoa, bona nega 7, Helaga Herea Gabuna ia hunia koua dabua helagana ena vairanai, unai rara do ia negea. Lohiabada ese unai kara do ia itaia.
18“Unai rara haida danu be Palai Dubu ena muramura patana ena doana 4 dekenai do ia dahua, bona rara orena be boubou patana, boubou idia gabua gabuna, ena badinai do ia bubua. Unai gabu be Palai Dubu ena iduara ena badibadinai.
19Unai murinai boromakau ena digarana ibounai be boubou patana ena latanai do ia gabua ore.
20Unai kara dika gwauatao boubouna totona ena boromakau dekenai ia karaia kara hegeregerena, ia ese inai hari boromakau danu do ia karaia. Inai bamona dala dekenai Israela orea taudia edia kara dika dainai, boubou do ia karaia, bona edia kara dika be Lohiabada ese do ia gwauatao.
21“Unai murinai Hahelagaia Tauna Badana ese boromakau do ia abia lao kamepa ena murimurinai, bona do ia gabua ore, ia sibona ena kara dika dainai ia henia boromakauna ia gabua hegeregerena. Israela taudia edia kara dika gwauatao totona ena boubou be unai.”
22Ma Lohiabada ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Israela taudia dekenai do oi hadibaia, oi gwau: Bema gunalaia tauna ta ese ia kara dika, bona Lohiabada ena taravatu ta ia utua kava, ia diba lasi dainai,
23unai iena kerere be ia dekenai idia hedinarai henia neganai, ia ese nanigosi tau do ia mailaia, bero o toto lasi gauna.
24Gunalaia tauna ese iena imana be nanigosi ena kwarana dekenai do ia atoa, bona boubou patana ena mirigini kahanai nanigosi do ia alaia mase. Unai gabu dekenai idia gabua ore gwauraia vamudia idia alaia mase noho. Gunalaia tauna ena kara dika gwauatao totona boubouna be unai.
25“Hahelagaia tauna ese iena imana kwakikwakina be nanigosi ena rarana lalonai do ia atoa, bona boubou patana ena doana 4 dekenai inai rara do ia dahua. Rara orena, ia iusilaia lasi gauna, be boubou patana ena badinai do ia bubua.
26Unai neganai nanigosi ena digarana ibounai boubou patana ena latanai do ia gabua ore, maino karaia boubouna totona boromakau ena digarana ia gabua ore hegeregerena. Inai bamona dala dekenai hahelagaia tauna ese gunalaia tauna ena kara dika davana do ia karaia, bona unai tau ena kara dika be Lohiabada ese do ia gwauatao.
27“Bema Israela ena orea tauna ta ese ia kara dika, bona Lohiabada ena taravatu ta ia utua kava, ia diba lasi dainai,
28unai iena kerere idia hedinaraia neganai, unai tau ese nani ta do ia mailaia, bero o toto lasi gauna.
29Tau ese nani ena kwarana dekenai iena imana do ia atoa, bona do ia alaia mase, boubou patana ena mirigini kahana dekenai. Unai gabu dekenai idia gabua ore totona vamudia idia alaia mase noho.
30Hahelagaia tauna ese iena imana kwakikwakina be nani ena rarana lalonai do ia atoa, bona boubou patana ena doana 4 dekenai inai rara do ia dahua. Rara orena, ia iusilaia lasi gauna, be boubou patana ena badinai do ia bubua.

Read LEVITIKO 4LEVITIKO 4
Compare LEVITIKO 4:2-30LEVITIKO 4:2-30