Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 26

LEVITIKO 26:8-14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
8Umui 5 ese 100 do umui lulua lao, do umui halusidia, bona umui emui taudia 100 ese 10,000 do umui halusia. Badina umui dekenai idia tuari taudia ibounai be umui ese do umui alaia mase.
9“Lau ese umui do lau hanamoa, bona natuna momo umui dekenai do lau henia. Lauegu gwauhamata taravatuna umui dekenai do lau hamomokania.
10Emui uiti anina haboua sitoa rumadia be do mai edia uiti neganai, inai orena do umui negea, uiti ena anina matamata edia gabu do umui karaia totona.
11“Lau ese umui emui huanai do lau noho, egu Palai Dubu lalonai, bona egu Lauma ese umui dekena amo do ia giroa lasi.
12Umui emui huanai do lau raka, bona emui Dirava do lau lao, umui danu egu bese taudia do umui lao.
13“Lau inai Lohiabada, emui Dirava, Aigupito tano dekena amo umui lau hakaua mai, Aigupito taudia edia hesiai gaukara do umui karaia lou lasi totona. Umui ia hadikaia siahuna lau hamakohia, bona umui lau haginia maoromaoro.”
14Lohiabada ia gwau, “Bema egu oda hereva umui kamonai henia lasi, lau ese emui kerere davana do lau henia.

Read LEVITIKO 26LEVITIKO 26
Compare LEVITIKO 26:8-14LEVITIKO 26:8-14