Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 26

LEVITIKO 26:6-42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
6“Lau ese maino umui dekenai do lau henia, emui tano lalonai. Do umui laga-ani, bona tau ta ese umui do ia hagaria lasi. Uda boroma, dagedage gaudia do lau haorea emui tano dekenai, bona tuari be emui tano dekenai do ia vara lasi.
7“Umui dekenai idia tuari henia taudia dekena amo do umui kwalimu, do umui luludia, bona emui tuari kaia dekena amo do umui aladia mase.
8Umui 5 ese 100 do umui lulua lao, do umui halusidia, bona umui emui taudia 100 ese 10,000 do umui halusia. Badina umui dekenai idia tuari taudia ibounai be umui ese do umui alaia mase.
9“Lau ese umui do lau hanamoa, bona natuna momo umui dekenai do lau henia. Lauegu gwauhamata taravatuna umui dekenai do lau hamomokania.
10Emui uiti anina haboua sitoa rumadia be do mai edia uiti neganai, inai orena do umui negea, uiti ena anina matamata edia gabu do umui karaia totona.
11“Lau ese umui emui huanai do lau noho, egu Palai Dubu lalonai, bona egu Lauma ese umui dekena amo do ia giroa lasi.
12Umui emui huanai do lau raka, bona emui Dirava do lau lao, umui danu egu bese taudia do umui lao.
13“Lau inai Lohiabada, emui Dirava, Aigupito tano dekena amo umui lau hakaua mai, Aigupito taudia edia hesiai gaukara do umui karaia lou lasi totona. Umui ia hadikaia siahuna lau hamakohia, bona umui lau haginia maoromaoro.”
14Lohiabada ia gwau, “Bema egu oda hereva umui kamonai henia lasi, lau ese emui kerere davana do lau henia.
15Bema egu taravatu bona oda umui badinaia lasi, bona iseda gwauhamata taravatuna umui hamakohia neganai,
16lau ese umui do lau panisia. Lau ese karaharaga gari dika herea umui dekenai do lau siaia, hanamoa diba lasi gorere, tauanina hamaragia bona hasiahua gorere, matakepulu idia havaraia gorere danu umui emui latanai do lau atoa, vadaeni emui mauri be metairametaira do idia ore. Emui uhe do umui hadoa, to anina do umui davaria lasi, badina umui dekenai idia tuari taudia ese do idia ania.
17“Lauegu vairana be umui dekena amo do lau giroa, bona unai dainai umui dekenai idia tuari henia taudia ese umui do idia halusia. Bona umui dekenai idia badu henia taudia ese umui do idia biagua. Tau ta ese umui ia lulua lasi neganai umui be do umui heau.
18“Inai gau dikadia murinai, bema umui ese ma lau dekenai umui kamonai henia lasi, lau ese emui kara dika ena davana do lau habadaia nega 7.
19Umui emui goada ena hekokoroku do lau hamakohia, medu be do lau siaia diho lasi, bona emui tano be do ia auka, auri bamona.
20“Do umui gaukara auka, to anina do umui davaria lasi, badina emui tano ese anina do ia havaraia lasi, bona au ese huahua do idia atoa lasi.
21“Bema umui ese ma lau dekenai umui laloa auka henia, bona lau dekenai umui do kamonai henia lasi, lau ese emui kara dika ena davana ma do lau habadaia lou nega 7.
22Lau ese uda dekenai noho dagedage gaudia umui emui huanai do lau siaidia. Idia ese emui natudia do idia alaia mase, bona emui boromakau bona mamoe do idia hadikaia ore. Unai dainai umui emui bese do ia maragi lao. Vadaeni emui raka daladia edia latanai ava kavakava do idia tubu.
23“Bema inai gau dikadia murinai umui ese lau dekenai umui kamonai henia lasi noho, bona lau dekenai umui dagedage noho,
24lau ese umui do lau dagedage henia, bona emui kara dika ena davana ma do lau habadaia nega 7.
25Lau ese tuari umui dekenai do lau siaia, umui ese iseda gwauhamata taravatuna umui hamakohia dainai. Bona bema emui hanua badadia dekenai umui haboua neganai, lau ese hanamoa diba lasi gorere umui dekenai do lau siaia, vadaeni umui idia tuari henia taudia edia siahu henunai do umui moru.
26“Lau ese emui aniani davaria dalana do lau koua, vadaeni hahine 10 ese emui paraoa do idia gabua diba amu tamona lalonai. Umui dekenai inai beredi do idia haria, to umui ania murinai, do umui hitolo noho.
27“Unai kara ibounai murinai bema lau dekenai umui kamonai henia lasi, bona lau umui dagedage henia noho neganai,
28mai badu danu umui dekenai do lau dagedage, bona emui kerere davana be ma do lau habadaia nega 7.
29Emui hitolo be do ia bada herea dainai, umui sibona emui natudia do umui anidia.
30“Emui tomadiho gabudia, ororo dekenai idia noho gaudia, be do lau hadikaia ore, emui bonana namo muramura patadia do lau veria diho, bona emui mase tauanidia be emui kaivakuku edia latanai do lau negedia. Unai kaivakuku be mauri diba lasi gaudia.
31“Emui hanua do lau hadikadia ore, emui dubu do lau hamakohia maragimaragi, bona emui boubou be do lau abia dae lasi momokani.
32“Emui tano do lau hadikaia ore momokani, vadaeni umui dekenai idia tuari taudia idia itaia neganai, do idia hoa bada.
33“Lau ese tuari umui emui latanai do lau siaia, vadaeni umui be idau bese taudia edia tano idauidau dekenai umui do lau lulua lao. Emui biru totona tano, be do ia noho kava, badina taunimanima be lasi, bona emui hanua be dika momokani do idia noho.
34“Unai neganai tano ese iena laga-ani lalonai do ia moale, iena noho kava dinadia ibounai, umui ibounai be umui idia tuari henia taudia edia tano dekenai umui noho neganai. Tano ese iena Sabati laga-ani dekenai do ia moale.
35Io, do ia noho kava negana ibounai, tano ese laga-ani namona do ia abia, laga-ani korikori, umui ese umui noholaia neganai bamona lasi, badina umui ese tano dekenai Sabati ena laga-ani umui henia lasi.
36“Bona umui do mauri noho taudia, idau bese taudia edia tano dekenai umui noho, be do lau hagaria dikadika, vadaeni lai ese au raurau do ia hamarerea regena umui kamonai neganai, umui be do umui heau. Io, do umui heau, tuari taudia ese umui idia lulua bamona. Bona ta ese umui ia tuari henia lasi neganai do umui moru.
37Tau ta ese umui ia lulua lasi neganai, umui ta ta dekenai do umui bamepa, bona do umui moru kava, bona emui goada be hegeregere lasi tuari taudia do umui tuari henia.
38“Umui be idau bese taudia edia tano dekenai do umui mase, umui idia tuari henia taudia edia tano ese umui do ia ania ore.
39Umui tamona tamona unai tano idauna dekenai do mauri noho taudia, be metairametaira do umui manoka lao, ela bona umui mase, emui kara dika dainai, bona emui tamadia, tubudia edia kara dika dainai.
40“To umui emui natudia bona tubudia ese edia kara dika do idia gwauraia hedinarai, edia tamadia edia kara dika danu, bona edia dagedage bona kamonai henia lasi lau dekenai karadia danu do idia gwauraia hedinarai.
41Unai kara dikadia dainai lau badu henidia, bona idia dekenai idia tuari taudia edia tano dekenai lau siaidia. To gabeai idia edia hekokoroku do idia negea, bona edia kamonai lasi bona edia kara dika ena davana do idia karaia.
42“Unai neganai lau ese egu gwauhamata taravatuna, Iakobo bona Isako bona Aberahamo dekenai lau henia gauna do lau laloa, bona tano danu do lau laloa.

Read LEVITIKO 26LEVITIKO 26
Compare LEVITIKO 26:6-42LEVITIKO 26:6-42