Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 26

LEVITIKO 26:6-17

Help us?
Click on verse(s) to share them!
6“Lau ese maino umui dekenai do lau henia, emui tano lalonai. Do umui laga-ani, bona tau ta ese umui do ia hagaria lasi. Uda boroma, dagedage gaudia do lau haorea emui tano dekenai, bona tuari be emui tano dekenai do ia vara lasi.
7“Umui dekenai idia tuari henia taudia dekena amo do umui kwalimu, do umui luludia, bona emui tuari kaia dekena amo do umui aladia mase.
8Umui 5 ese 100 do umui lulua lao, do umui halusidia, bona umui emui taudia 100 ese 10,000 do umui halusia. Badina umui dekenai idia tuari taudia ibounai be umui ese do umui alaia mase.
9“Lau ese umui do lau hanamoa, bona natuna momo umui dekenai do lau henia. Lauegu gwauhamata taravatuna umui dekenai do lau hamomokania.
10Emui uiti anina haboua sitoa rumadia be do mai edia uiti neganai, inai orena do umui negea, uiti ena anina matamata edia gabu do umui karaia totona.
11“Lau ese umui emui huanai do lau noho, egu Palai Dubu lalonai, bona egu Lauma ese umui dekena amo do ia giroa lasi.
12Umui emui huanai do lau raka, bona emui Dirava do lau lao, umui danu egu bese taudia do umui lao.
13“Lau inai Lohiabada, emui Dirava, Aigupito tano dekena amo umui lau hakaua mai, Aigupito taudia edia hesiai gaukara do umui karaia lou lasi totona. Umui ia hadikaia siahuna lau hamakohia, bona umui lau haginia maoromaoro.”
14Lohiabada ia gwau, “Bema egu oda hereva umui kamonai henia lasi, lau ese emui kerere davana do lau henia.
15Bema egu taravatu bona oda umui badinaia lasi, bona iseda gwauhamata taravatuna umui hamakohia neganai,
16lau ese umui do lau panisia. Lau ese karaharaga gari dika herea umui dekenai do lau siaia, hanamoa diba lasi gorere, tauanina hamaragia bona hasiahua gorere, matakepulu idia havaraia gorere danu umui emui latanai do lau atoa, vadaeni emui mauri be metairametaira do idia ore. Emui uhe do umui hadoa, to anina do umui davaria lasi, badina umui dekenai idia tuari taudia ese do idia ania.
17“Lauegu vairana be umui dekena amo do lau giroa, bona unai dainai umui dekenai idia tuari henia taudia ese umui do idia halusia. Bona umui dekenai idia badu henia taudia ese umui do idia biagua. Tau ta ese umui ia lulua lasi neganai umui be do umui heau.

Read LEVITIKO 26LEVITIKO 26
Compare LEVITIKO 26:6-17LEVITIKO 26:6-17