Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - LEVITIKO - LEVITIKO 26

LEVITIKO 26:3-10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
3“Bema lauegu taravatu umui badinaia bona lauegu oda umui kamonai henia,
4lau ese medu namona umui dekenai do lau henia, ena nega korikori neganai, vadaeni tano ese ena anina do ia havaraia, bona uma audia do idia huahua.
5“Emui uiti umui do utua haorea lasi neganai, emui vain huahua utua neganai do ia hamatamaia. Bona vain huahua utua negana ia do ore lasi neganai, hadohado negana do ia ginidae. Do umui aniani boga kunu, bona emui tano dekenai do umui noho namonamo, gari ta lasi.
6“Lau ese maino umui dekenai do lau henia, emui tano lalonai. Do umui laga-ani, bona tau ta ese umui do ia hagaria lasi. Uda boroma, dagedage gaudia do lau haorea emui tano dekenai, bona tuari be emui tano dekenai do ia vara lasi.
7“Umui dekenai idia tuari henia taudia dekena amo do umui kwalimu, do umui luludia, bona emui tuari kaia dekena amo do umui aladia mase.
8Umui 5 ese 100 do umui lulua lao, do umui halusidia, bona umui emui taudia 100 ese 10,000 do umui halusia. Badina umui dekenai idia tuari taudia ibounai be umui ese do umui alaia mase.
9“Lau ese umui do lau hanamoa, bona natuna momo umui dekenai do lau henia. Lauegu gwauhamata taravatuna umui dekenai do lau hamomokania.
10Emui uiti anina haboua sitoa rumadia be do mai edia uiti neganai, inai orena do umui negea, uiti ena anina matamata edia gabu do umui karaia totona.

Read LEVITIKO 26LEVITIKO 26
Compare LEVITIKO 26:3-10LEVITIKO 26:3-10